Na temelju članka 54. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 05/01. i 06/01.) Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca , na svojoj 5. sjednici , održanoj dana 07.02.2003. godine , izradio je

 

 

 

O  D  L  U  K  U

 

O KOMUNALNOM REDU

(Pročišćeni tekst)

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuju se osnovna načela i mjere za zaštitu komunalnog reda , djelokrug rada i ovlasti Upravnog odjela za graditeljstvo , zaštitu okoliša , stambene i komunalne poslove Gradske uprave Grada Čakovca (u daljnjem tekstu Upravni odjel) te ovlasti ovlaštenih službenika Upravnog odjela (u daljnjem tekstu : komunalni redar) .  

 

 

Članak 2.

 

Upravni odjel obavlja poslove iz svoje ovlasti i nadzor nad provođenjem odluka i drugih propisa Gradskog vijeća , Gradskog poglavarstva i javnih poduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti , ako posebnim propisima nije drugačije određeno .

 

 

Članak 3.

 

Upravni odjel obavlja zadaće i poslove pridržavajući se zakona , odredaba općih akata nadležnih tijela Grada Čakovca i javnih poduzeća koje obavljaju komunalne djelatnosti .

 

 

II.  ORGANIZACIJA

 

Članak 4.

 

Poslove nadzora i kontrole obavljaju neposredno komunalni redari .

 

 

Članak 5.

 

Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu kojom kod obavljanja službe dokazuju svoje službeno svojstvo .

 

Pobliže odredbe o obliku , sadržaju , načinu izdavanja i evidenciji službenih iskaznica utvrditi će Gradsko poglavarstvo posebnim zaključkom .

 

 

Članak 6.

 

Komunalni redari dužni su surađivati s mjesnim odborima radi ostvarenja učinkovitog obavljanja svoje službe .

Mjesni odbori obavještavaju Upravni odjel o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području .

 

 

III.  DJELOKRUG RADA

 

Članak 7.

 

U djelokrugu rada Upravnog odjela obavljaju se poslovi nadzora , ukoliko postojećim propisima nije povjereno drugim organima provođenje općih akata tijela Grada Čakovca i javnih poduzeća , a koji se poglavito odnose na :

 

 1. Odluku o održavanju i uređenju naselja
 2. Odluku o zelenim površinama
 3. Odluku o upravljanju grobljem
 4. Odluku o držanju stoke i peradi u Gradu Čakovcu
 5. Odluku o uvjetima držanja i registraciji pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
 6. Odluku o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
 7. Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova
 8. Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti
 9. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine
 10. Odluka o radnom vremenu obrtništva
 11. Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
 12. Pravilnik o premještanju , blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Čakovca
 13. Druge odluke koje reguliraju pitanja komunalnog reda

 

Ovlaštenja za pravo nadzora , kontrole i pokretanja postupaka imaju i Policijska uprava Međimurska i nadležne državne inspekcijske službe .

 

 

IV.  OVLASTI I POSTUPAK

 

Članak 8.

 

U obavljanju prava nadzora nad provođenjem propisa komunalni redar ovlašten je :

 

-          obavljati kontrolu nad objektima , uređajima , površinama i radom osoba u onim slučajevima koji ulaze u djelokrug Upravnog odjela

-          odrediti izvršenje obveza ako pregledom utvrdi da se one uopće ne obavljaju ili da se ne obavljaju pravilno u smislu postojećih propisa

-          odrediti obustavu radova koji se obavljaju u suprotnosti s propisima

-          zabraniti upotrebu neispravnog objekta , naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci

-          odrediti uklanjanje predmeta , objekata , naprava ili uređaja

-          narediti odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine , odnosno za sprečavanje šteta

-          odrediti fizičkim i pravnim osobama da podnesu odgovarajuća izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka

-          naplaćivati na licu mjesta globe , sukladno odredbama odluka Gradskog vijeća

-          voditi prvostupanjski prekršajni postupak sukladno Zakonu o prekršajima i pokretati postupke pred nadležnim sudovima , upravnim tijelima i drugim organima

-          poduzimati druge radnje i mjere na koje su ovlašteni posebnim propisima .

 

 

Članak 9.

 

Komunalni redar nadležan je za provođenje upravnog postupka i donošenje akata određenih zakonom i ovom Odlukom .

 

Ako komunalni redar odredi obvezu kojom se treba izvršiti neka radnja , a obveznik istu ne izvrši ili ne obavi potpuno , odnosno ne izvrši istu u određenom roku , komunalni redar je ovlašten odrediti da obvezu izvrši  druga osoba na trošak obveznika .

 

 

Članak 10.

 

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora , a naročito pristup prostorijama , objektima , napravama i uređajima , kao i pružiti potrebna obavještenja u predmetima uredovanja .

 

 

Članak 11.

 

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor , može zatražiti pomoć Policijske uprave Međimurske .

 

 

Članak 12.

 

Postupanje komunalnih redara definirano je odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , Zakona o komunalnom gospodarstvu , Zakona o upravnom postupku , Zakona o prekršajima , ostalim zakonskim aktima koji reguliraju pitanja komunalnog reda te odlukama Gradskog vijeća .

 

Poduzimanje mjera smatra se hitnim i od javnog je interesa za Grad Čakovec .

 

Protiv rješenja Upravnog odjela odnosno komunalnog redara u upravnom postupku podnosi se žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu Međimurske županije .

 

Protiv prekršajnog naloga Upravnog odjela odnosno komunalnog redara u prekršajnom postupku podnosi se prigovor nadležnom Općinskom prekršajnom sudu .

 

 

Članak 13.

 

Upravni odjel podnosi Poglavarstvu izvješće o radu komunalnog redarstva po potrebi , a Gradskom vijeću jednom godišnje .

 

 

Članak 14.

 

Ovaj pročišćeni tekst Odluke objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca .

 

 

KLASA : 021-05/03-01/06

URBROJ : 2109/2-03-03-01

Čakovec , 07.02.2003.

 

                                   

                                                PREDSJEDNIK ODBORA ZA

       STATUTARNO-PRAVNA PITANJA :

 

                                                                                          Radovan Bedić , ing. stroj.