Na temelju članka 54. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 05/01. i 6/01.) Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca , na svojoj 5. sjednici , održanoj dana 07.02.2003. godine , izradio je  

 

 

O  D  L  U  K  U

 

O PARKIRANJU I ZAUSTAVLJANJU VOZILA

NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA

(Pročišćeni tekst)

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i pravila za zaustavljanje i parkiranje vozila na javno-prometnim površinama Grada Čakovca , uvjeti i način zaustavljanja vozila radi opskrbe , naplata parkirališta , premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te pješačke zone .

 

 

Članak 2.

 

Javno-prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se ceste , trgovi , parkirališta , nogostupi , pješačke zone , ulice , biciklističke staze , podvožnjaci , nadvožnjaci , ostavljališta za bicikle , stajališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Grada Čakovca .

 

 

Članak 3.

 

Promet na javno-prometnim površinama dopušten je svakom pod jednakim uvjetima u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom .

 

 

Članak 4.

 

Za provođenje ove Odluke nadležan je Upravni odjel za graditeljstvo , zaštitu okoliša , stambene i komunalne poslove Gradske uprave Grada Čakovca (u daljnjem tekstu : Upravni odjel) te Policijska uprava Međimurska .

 

 

II.  PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE

 

Članak 5.

 

Ne smiju se parkirati vozila na nogostupu osim ako je na temelju odluke nadležnog tijela određeno korištenje nogostupa za tu namjenu .

 

Način i uvjeti korištenja nogostupa za parkiranje vozila moraju biti označeni prometnim znakom i oznakom na nogostupu .

 

U slučaju iz stavka 2. ovog članka , za kretanje pješaka mora biti ostavljeno najmanje 1.6 m širine na površini za kretanje pješaka , s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika .

 

Članak 6.

 

Ne smiju se parkirati teretna vozila najviše dopuštene mase iznad 3.5 t i njihova priključna vozila , autobusi te kamp i druge prikolice za osobna vozila na javno-prometnim površinama Grada Čakovca , osim na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određena i prometnim znakovima označena .

 

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca svojim zaključkom određuje lokaciju za organiziranje kamionskog i autobusnog terminala .

 

Odredbe prethodnog stavka ovog članka ne odnose se na vozila subjekata koji obavljaju komunalnu djelatnost u vrijeme obavljanja te djelatnosti , na vozila koja obavljaju utovar i istovar u skladu s odredbama ove Odluke , te kamp i druge prikolice za osobna vozila za vrijeme ukrcaja i iskrcaja , ali ne duže od 30 minuta .

 

 

Članak 7.

 

Ne smiju se na javno-prometnim površinama prati i popravljati stara , tehnički neispravna ili neregistrirana vozila .

 

 

Članak 8.

 

Ne smije se na javno-prometnim površinama prati i popravljati vozila , tako da to ometa druge sudionike u prometu .

 

 

Članak 9.

 

Vlasnik vozila dužan je za vrijeme zimskih uvjeta premjestiti vozilo s javno-prometne površine kako vozilom ne bi ometao efikasnost organizacije čišćenja snijega .

 

 

III.  PJEŠAČKE ZONE

 

Članak 10.

 

Pješačka zona je zona označena propisanim prometnim znakovima , kojom je zabranjen promet motornim vozilima , a u koju ulaze ulice :

 

-          Kralja Tomislava , od Trga Republike do Trga E. Kvaternika , Štrosmajerova ul , ul. Matice hrvatske od Trga Republike do Varaždinske banke , ul. Katarine Zrinske te Trg Republike .

-          U pješačku zonu ulazi i Perivoj Zrinski omeđen Trgom Republike , parcelom MTČ-a ul. V. Nazora , Vukovarskom ulicom te Zrinsko-frankopanskom ulicom . 

 

 

Članak 11.

 

Pješačkom zonom dozvoljava se promet biciklistima osim na Trgu Republike , što će se označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom .

U "Perivoju Zrinskih" dozvoljava se promet biciklistima samo asfaltiranim stazama .

 

 

Članak 12.

 

Kretanje motornim vozilima dozvoljeno je samo interventnim servisima .

 

 

Članak 13.

 

U pješačkim zonama grada i na ulicama na kojima je promet zabranjen ili ograničen , u iznimnim i opravdanim slučajevima može se odobriti kretanje , zaustavljanje i parkiranje vozila i to :

 

 1. invalidima koji imaju "znak za pristupačnost"
 2. kod izvođenja važnih i opsežnih radova dovoza materijala
 3. prilikom selidbe kod kojih se stvari utovaruju i istovaruju na javno-prometnim površinama gdje je promet , zaustavljanje i parkiranje vozila ograničeno ili zabranjeno
 4. stanarima kojima je automobilski pristup u dvorištu moguć jedino s pješačke zone .

 

Odobrenje i uvjete iz stavka 1. ovog članka izdaje Upravni odjel .

 

U slučajevima zloupotrebe iz prethodnog stavka ove Odluke , ovlaštena osoba oduzeti će izdano odobrenje , a Upravni odjel može uskratiti ponovno izdavanje odobrenja .

 

 

Članak 14.

 

Zbog osiguranja redovite i nesmetane opskrbe poslovnih prostora i osiguranja parkirnog prostora vlasnicima stanova u individualnim i višestambenim objektima u centru grada , zona Uske ulice od tržnice do ribljeg restorana (iza Doma umirovljenika) , zona višestambenih zgrada unutar bloka Štrosmajerove ulice , zona ulice T.Masarika (između stambenih zgrada br. 5 , 7 , 9 , 11 i 13) te zona ulice V.Morandinija (kod solitera i iza ljekarne kod tržnice) , pretvara se u Zonu ograničenog parkiranja i opskrbe , što je označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom .

 

Vozila koja se mogu kretati unutar tih zona moraju biti označena naljepnicama ili mjesečnom odnosno godišnjom naplatnom kartom za parkiranje .

 

Oznake i boje naljepnica za vozila stanara u zonama ograničenog parkiranja i opskrbe , prava stanara i način podjele naljepnica , utvrđen je Pravilnikom o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca , kojeg donosi Gradsko poglavarstvo .

 

Za vozila opskrbe nosivosti od 3.5 do 5.0 t , naljepnica plavo "O" omogućuje ulazak u zone u vremenu od 6.00 do 9.00 sati i od 12.00 do 14.00 sati , sa vremenom zadržavanja od 30 minuta , a za vozila interventnih servisa bez ograničenja .

 

Podjelu naljepnica i vođenja evidencije iz prethodnog stavka ovog članka vrši Upravni odjel .

 

Sve naljepnice moraju biti zalijepljene na prednjem vjetrobranskom staklu vozila , a sve

mjesečne odnosno godišnje naplatne karte moraju biti istaknute ispod prednjeg vjetrobranskog stakla . Vozila na kojima to nije učinjeno smatraju se vozilima bez naljepnice odnosno naplatne karte . 

 

Vozila za invalide moraju biti označena međunarodnom oznakom za invalide i smiju se besplatno parkirati samo na parkinzima označenim za invalide .

 

 

Članak 15.

 

Motorna vozila kojima se vrši opskrba u zonama ograničenog parkiranja i opskrbe mogu biti nosivosti do 5 t .

 

 

Članak 16.

 

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na mjestima utovara i istovara samo za vrijeme vršenja utovara i istovara robe u trajanju od 15 min. po toni robe koja se istovaruje ili utovaruje .

 

 

Članak 17.

 

U zonu Uske ulice dozvoljen je ulaz svadbenim povorkama , bez naljepnice iz prethodnog članka ove odluke , subotom popodne , zbog pristupa crkvi Sv. Nikole .

 

Na parkiralištima uz palaču Zrinskih i parkiralište zgrade u ul. V. Nazora 14 dozvoljen je pristup samo osobnim automobilima . 

 

 

Članak 18.

 

Gradsko poglavarstvo može svojim zaključkom privremeno definirati i drugo gradsko područje kao pješačku zonu , odnosno zonu ograničenog parkiranja i opskrbe , uz obvezu da takav zaključak u vidu prijedloga izmjene i dopune ove Odluke , istovremeno dostavi na donošenje Gradskom vijeću Grada Čakovca .

 

 

IV.  ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

 

Članak 19.

 

Utovar i istovar robe iz motornih vozila za opskrbu vrši se u pravilu na za tu namjenu označenim mjestima .

 

Ukoliko ne postoji označeno mjesto , vozilo mora biti zaustavljeno tako da što manje ometa sudionike u prometu .

 

 

Članak 20.

 

Prostor rezerviran za vozila opskrbe mora biti označen na kolniku .

Na prostorima gdje je zaustavljanje vozila radi opskrbe vremenski ograničeno , vrijeme u kojemu je dozvoljeno vršiti opskrbu mora biti vidno istaknuto na prometnom znaku .

 

 

Članak 21.

 

Ne smije se odlagati roba na javno-prometnim površinama , osim za vrijeme trajanja istovara i utovara .

 

 

V.  PARKIRALIŠTA

 

Članak 22.

 

Parkiralište , odnosno mjesto dozvoljeno za parkiranje vozila je dio javno-prometne površine uređen kao parkiralište odnosno dio javno-prometne površine označen odgovarajućom prometnom signalizacijom .

 

 

Članak 23.

 

Na kojim mjestima i pod kojim uvjetima se mogu parkirati vozila na javno-prometnim površinama grada određuje Upravni odjel rješenjem uz prethodno usaglašavanje s Policijskom upravom Međimurskom , polazeći od zakonskih propisa i odluka Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Čakovca .

 

 

Članak 24.

 

Gradsko poglavarstvo može prostorno i vremenski ograničiti parkiranje za sve ili samo pojedine vrste vozila .

 

 

Članak 25.

 

Na parkiralištima na kojima je ograničeno vrijeme parkiranja vozač je dužan ukloniti vozilo prije isteka naznačenog vremenskog ograničenja .

 

 

Članak 26.

 

Na parkiralištima se ne može rezervirati stalno mjesto za parkiranje vozila . Izuzetno , može se rezervirati mjesto za parkiranje :

 

 1. službenih vozila Ministarstva unutarnjih poslova
 2. službenih vozila Hrvatske vojske
 3. vozila za opskrbu grada
 4. vozila vlasnika zemljišta ako je javno parkiralište djelomično u vlasništvu pravne osobe .

 

Prostor za parkiranje vozila iz prethodnog stavka određuje Upravni odjel .

Gradsko poglavarstvo može iznimno svojim zaključkom definirati rezervaciju parkinga na pojedinačni zahtjev i drugih pravnih osoba isključivo uz novčanu naknadu .

 

 

Članak 27.

 

Na parkiralištima se može uvesti naplata parkiranja .

 

Gradsko poglavarstvo određuje :

 

-          parkirališta na kojima se uvodi naplata

-          visinu naknade za parkiranje

-          organizaciju službe naplate .

 

 

Članak 28.

 

Poslove naplate parkiranja , uređenja i održavanja parkirališta Gradsko poglavarstvo može povjeriti pravnim osobama registriranim za obavljanje te djelatnosti i to :

 

 1. Dodjelom koncesije putem javnog nadmetanja .
 2. Odlukom o povjeravanju tih poslova poduzeću u 100 % vlasništvu Grada , bez javnog nadmetanja , uz obvezno prikupljanje ponuda .

 

Odnosi između Poglavarstva i pravne osobe koja obavlja poslove iz prethodnog stavka , uređuju se ugovorom o koncesiji ili ugovorom o povjeravanju poslova .

 

Pravna osoba koja obavlja navedene poslove obvezna je zadržati postignuti nivo standarda opreme i pružanja usluge na parkiralištima pod naplatom .

 

 

Članak 29.

 

Nadzor i naplatu parkiranja vozila na parkiralištima pod naplatom obavljaju ovlaštene uniformirane osobe .

 

Nadzor nad poslovima iz ovog i prethodnog članka ove Odluke , obavlja Upravni odjel .

 

 

Članak 30.

 

Na parkiralištima pod naplatom vozač je dužan platiti naknadu za parkiranje .

 

Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi naplate parkiranja može na zahtjev fizičke i pravne osobe izdati mjesečnu odnosno godišnju naplatnu kartu .

 

Cijena naplatne karte manja je od pune visine naknade za korištenje parkirališta , a utvrđuje je Gradsko poglavarstvo .

 

 

Članak 31.

 

Ako vozač prekorači dopušteno trajanje parkiranja , ne želi platiti naknadu za parkiranje ili se ne želi identificirati , odgovarati će sukladno zakonskim propisima i ovoj Odluci .

 

Visina dodatne naknade za prekoračenje dopuštenog vremena parkiranja određena je Pravilnikom iz članka 14. stavak 3. ove Odluke .

 

 

Članak 32.

 

U slučaju odbijanja vozača da se identificira , ili kad vozača nema uz vozilo , smatrat će se da je vozilom upravljao vlasnik vozila .

 

 

VI.  PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

 

Članak 33.

 

Poslove premještanja , blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila Gradsko poglavarstvo može povjeriti pravnim i fizičkim osobama .

 

Odnosi između Gradskog poglavarstva i pravne ili fizičke osobe iz prethodnog stavka , uređuju se ugovorom .

 

 

Članak 34.

 

Zaustavljena ili parkirana vozila na javno-prometnim površinama namijenjenim za kretanje i zadržavanje pješaka , gdje to nije dozvoljeno , sukladno članku 5. ove Odluke , uklonit će se ili premjestiti na drugo mjesto o trošku vlasnika .

 

Vozila koja su zaustavljena ili parkirana suprotno oznakama na kolniku ili prometnom znaku kojim su određeni način i uvjeti parkiranja , a time smanjuju protočnost ili sigurnost motornog ili pješačkog prometa , kao i vozila koja su bez odobrenja zaustavljena ili parkirana na parkirališnim mjestima rezerviranim za vozila invalida ili rezerviranim za vozila iz članka 26. ove Odluke , biti će premještena o trošku vlasnika .

 

Tokom javnih priredbi i drugih aktivnosti organizator je dužan osigurati javni red i mir te sigurnost u prometu . Ako zbog organizacije priredbi dođe do znatnijeg poremećaja javnog reda i mira , te sigurnosti u prometu , troškove premještanja vozila snosi organizator , a ne posjetioci javnih priredbi i drugih sličnih aktivnosti .

 

 

Članak 35.

 

Premještanje , blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila određuje :

 

-          s prometnih površina , ovlaštena osoba Policijske uprave Međimurske

-          u Zonama ograničenog parkiranja , na zelenim površinama i na parkiralištu s naplatom , komunalni redar .

 

Troškove premještanja , blokiranja i deblokiranja snosi vlasnik .

 

 

Članak 36.

 

Teretna vozila nosivosti veće od 1.5 tona i njihova priključna vozila , autobusi i druge prikolice za osobna vozila , što su parkirana suprotno članku 6 ove Odluke , premjestit će se po nalogu službene osobe , o trošku vlasnika vozila .

 

 

Članak 37.

 

Visinu troška premještanja vozila , kao i mjesto na koje će vozilo biti premješteno (terminal) , utvrđuje Gradsko poglavarstvo .

 

 

VII.  UKLANJANJE TEHNIČKI NEISPRAVNIH VOZILA

 

Članak 38.

 

Tehnički neispravna , neregistrirana i vozila bez tablica , vlasnik je dužan bez odlaganja ukloniti s javno-prometne površine , o svom trošku .

 

Ukoliko vlasnik ne ukloni vozilo , ovlaštena osoba Policijske uprave odredit će , odnosno komunalni redar dati će , nalog za premještanje vozila .

 

Poslove premještanja vozila obavlja pravna ili fizička osoba iz članka 33. ove Odluke , a troškove snosi vlasnik vozila .

 

 

Članak 39.

 

Ukoliko vlasnik ne preuzme premješteno vozilo u roku od 15 dana , s tim će se vozilom postupiti sukladno Pravilniku o premještanju nepropisno zaustavljenih , parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca , kojeg donosi Gradsko poglavarstvo .

 

 

VIII.  NADZOR

 

Članak 40. 

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i propisa donesenih temeljem ove Odluke , obavlja Upravni odjel u suradnji s Policijskom upravom Međimurskom .

 

 

IX.  KAZNENE ODREDBE

 

Članak 41.

 

Novčanom kaznom od 500.00 do 2.000.00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba :

 

-          ako postupi protivno odredbama članka 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 19., 21., 25., 30., 31., 36. i 38. ove Odluke ,

 

Za prekršaje iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300.00 do 500.00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi .

 

 

Članak 42.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300.00 do 500.00 kn kaznit će se prekršaj fizička osoba :

 

-          ako postupi protivno odredbama članka 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 19., 21., 25., 30., 31., 36. i 38. ove Odluke .

 

 

Članak 43.

 

Ovlašteni službenik Upravnog odjela (u daljnjem tekstu : komunalni redar) može na licu mjesta naplatiti globu od fizičkih osoba u iznosu od 200 kn za prekršaj iz članka 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 19., 21., 25., 36. i 38. ove Odluke .

   

Protiv osoba koje su platile globu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak , a protiv osoba koje nisu platile globu u navedenim rokovima pokrenut će se prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno članku 43. ove Odluke .

 

 

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODLUKE

 

Članak 44.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti na području Grada Čakovca :

 

 1. Odluka o uvođenju naplate naknade za korištenje parkirališta u Čakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/04)
 2. Svi članovi Odluke o komunalnom redu na području Općine Čakovec (Službeni vjesnik Općine Čakovec br. 8 /81., 5/83., 13/85. i 9/87) . 

 

 

Članak 45.

 

Ovaj pročišćeni tekst Odluke objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca .

 

 

 

KLASA : 021-05/03-01/06

URBROJ : 2109/2-03-03-02

Čakovec , 07.02.2003.

                                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA ZA

      STATUTARNO-PRAVNA PITANJA :

                                                                                         Radovan Bedić , ing.stroj.