ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA

ČAKOVCA

Čakovec, Kralja Tomislava 15

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE            - BOJAN RUŽIĆ, Čakovec, I.Pl.Zajca 8

 

DOPREDSJEDNIK ZAJEDNICE      - ANĐELKO CRNČEC, Šenkovec, D.Brgleza 1

 

TAJNIK ZAJENICE                            - VERA KORENT, Pribislavec, Dr.A.Starčevića 4

 

 

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA ZAJEDNICE

 

1. RUŽIĆ BOJAN                    Čakovec, I.Pl.Zajca 8

2. CRNČEC ANĐELKO          Šenkovec, D.Brgleza 1

3. NOVOSEL MIODRAG        Čakovec, Preloška 43

4. DRAGIĆ ANTO                   Čakovec, I.Pl.Zajca 43

5. BOŠNJAK VLADO              Čakovec, R.Boškovića 48

6. PATAFTA BRANKO            Čakovec, Vukovarska 4

7. TOPLIČANEC MILJENKO  Šenkovec. M.Tita 18

8. JURAS JOSIP                     Palovec, Nova 13

9. NEMEC FRANJO                Čakovec, A.G.Matoša 2

 

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA ZAJEDNICE

 

1. VEJNOVIĆ SLOBODAN                 Čakovec, Vukovarska 11

2. BELČIĆ MARIJAN                           Čakovec, V.Špinčića 1

3. BENCE EDUARD                           Čakovec, Masarykova 11

 

 

 

 

P  O  P  I  S

 

SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA UDRUŽENIH U

ZAJEDNICU ŠPORSKIH UDRUGA ČAKOVCA

 

 

 

 

NOGOMET

 

1. NK "ČAKOVEC"  Čakovec, Športska 2                  Josip Juras, Palovec 69

2. NK "SLOGA" Čakovec, P.Miškine 2                      Stjepan Šarić, ČK, P.Miškine 2

3. NK "OMLADINAC" N/S Rok, M.Tita 49 pp 115     Franjo Kapun, ČK F.Punčeca

4. NK "BRATSTVO" Savska Ves                                Hunjadi Bojan Savska Vec, J.Bajkovca 40

5. NK "DRAVA" Kuršanec                                            Hajdinjak Pavao, Kuršanec V.Bakarića 40

6. NK "SLOBODA" Mihovaljan                                   Sovar Stanko

 

KOŠARKA

 

7. KK "VAJDA" Čakovec                                             Željko Ritonja,ČK Park R.Kropeka 1/2

8. KK "ČAKOVEC" Čakovec                                      Bruno Kovačić, ČK A.Augustinčića 4

9. KK "GLOBETKA" Čakovec                                     ČK, Zagrebačka 61, Aleksandar Tolić

10. KK "MEĐIMURJE KNJIGOPLASTIKA" ČK         ČK, Par R.Kropeka 1/II -Željko Ritonja

 

RUKOMET

 

11. RK "PIPO-IPC" Čakovec, Mihovljanska 72                     Miljenko Topličanec, Šenkovec, M.Tita 18

12. ŽRK "ČAKOVEC" ČK, Mihovljanska 72a                          Buvač Dejan, Nedelišće

13. RK "MTČ-VETERANI" Čakovec                                       ČK, Zrinsko-Frankopanska bb, Hrebak

 

ODBOJKA

 

14. OK "ČAKOVEC-GEA 90" ČK Žrta.fašizma 3                   Gyofi Franjo,ČK A.Starčevića 19

15. ŽOK "ČAKOVEC " Čakovec                                             Rosić Dušan, Strahoninec Ž.Fašizma 3

16. OK "TOTOVEC" Totovec                                                 Mikac Josip, ČK Vukovarska 5

 

KUGLANJE

 

17. KK "ŽELJEZNIČAR" ČK                                       An|elko Crn~ec, Šenkovec, D.Brglesa 1

18. KK TSH  ČK                                                           Žvorc Dragutin,ČK Novaka 11

19. KK "ZANATLIJA" ČK, Športska 2                         Tkalčec Franjo, ČK T.Ujevića 20

20. KK "PROSVJETAR" ČK                                        Galić Ante, ČK I.Pergošića 4

 

ATLETIKA

 

21. Atletski klub "MEĐIMURJE"  ČK, Športska 2   Mario Dopša

 

 

BORILAČKI ŠPORTOVI

 

22. KK "GLOBUS" ČK                                                         Vladimir Bošnjak,ČK, R.Boškovića 48

23. Centar za borilačke sportove "MIHOVIL" ČK            Milan Kolac, ČK, J.Gotovca 7

24. Shotokan KK "ČAKOVEC" ČK, pp 114                       Megla Antun,ČK, B.Kašića 1

25. KK "MABUNI" ČK                                                           Novaković Vladimir,Savska Ves, Radnička l3l

26. Judo klub ČAKOVEC, ČK                                             Kristijan Kovačić, ČK R.Boškovića bb

 

STRELJAŠTVO I STRELIČARSTVO

 

27. Sportsko streljački klub "ČAKOVEC" ČK                   Nemec Franjo,ČK A.G.Matoša 2

28. Streljački klub "SLOBODA" Mihovljan                       Tkalčec Ignac, Mihovljan Prvomajska 7

29. Streljački klub "OMLADINAC" Mačkovec                   Žižek Ivan, Mačkovec 280a

30. Streljački klub "MIHOVIL" ČK                                       Denis Tomašić, K J.Gotovca 7

31. Streljački klub «ALZAS» ČK                                          Čakovec, Preloška l51, Miroslav Petrović

32. Streličarski klub "KATARINA ZRINSKA" ČK               Mihael Štebih, ČK V.Nazora 1

 

TENIS, STOLNI TENIS I BADMINTON

 

33. TK "FRANJO PUNČEC" ČK, F.Punčeca 1                 Bojan Ružić, ČK I.Pl.Zajca 8.

34. TK "TEAM" ČK, Preloška 44                                         Branko Tkalčec (predsjednik)

35. Stolno.klub "PUTJANE" ČK                                          ČK Putjane 65, Nikola Breznik

36. Stolno.klub SAUBMACHER ČK                                   Kovačić Kristijan, ČK ZAVNOH-a 76

37. Stolno.klub "ŠANDOROVEC" Šandorovec                Zlatko Cvetko, Šandorovec, Prvomajska 21

38. Stolno.klub LIST MEĐIMURJE Mihovljan                  Mihovljan, Prvomajska 7, Franjo Mikac

39. Stolno.klub "ČSTK" ČK,                                                ČK Starčevića 55, Rajko Jagar (predsjednik)

40. Stolno.klub MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI CENTAR ČK, Mihovljan, I.Gundolića 39, Kučević Samir

41. Badmi.klub "MEĐIMURJE" ČK                                    Tomislav Grubić , ČK T.Masarika 12

 

GIMNASTIKA

 

42. Gimna.klub "ZADRAVEC MARIJAN MACAN"ČK         ČK, Marijan Vugrinčić, T,Masarika 24

 

 

PLIVANJE

 

43. Plivački klub "ČPK" ČK                                                ČK, Športska 2, Anto Dragić

44. Plivački klub MEĐIMURJE ČK                                     ČK, Teniski park 1, Velimir Mađarić

 

 

OSTALI SPORTOVI

 

45. Udruga spo.rekre."SPORT ZA SVE" ČK                     ČK J.Slogara 8, Damjanović Štefica

46. Planinarski klub "EXTREM" Čakovec                        ČK Športska 2

47. Konjički klub "ČAKOVEC" ČK                                     ČK J.J.Štrossmayera 9/2 Dražen Ivšek

48. ŠUK "Lavići" ČK                                                             Cenatr za odgoj i obrazovanje ČK

49. ŠUK "ORLIĆI" ČK                                                          III OŠ Čakovec

50. Šahovski klub "SLOBODA" Mihovljan                        Mihovljan, M.Kovača 16, Jančikić Franjo

51. Golf Klub "MEĐIMURJE" ČK                                       ČK, dr.V.Mačeka 39, Krešimir Kovačić

52. Športski klub SAN-SPORT  ČK                                    Šenkovec, Cvjetna 2, Sanimir Radek

53. Međimurski biciklistički klub MURA ČK                      ČK P.Preradovića 17, Nenad Ciglar

54. Međimurski biciklistički klub SV.VID Žiškovec           Ivan Lukman, Žiškovec 72

55. Body buileding i fitness klub "AURORA" ČK              ČK F.Punčeca 2 Preininger Dean

56. AUTO MOTO KLUB Čakovec                                      ČK, Preloška 151, Dino Mađarić}

 

 

Čakovec, 12.02.2003. godine

 

 

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA

ČAKOVCA

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) i članka 26. Zakona o

športu (NN br 11/97) Skupština Zajednice športskih udruga Čakovca na sjednici održanoj

20.02.2002. godine, donijela je

 

 

 

S T A T U T

 

ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA ČAKOVCA

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Zajednica športskih udruga Čakovca (u daljnjem tekstu: Zajednica) je zajednica sportskih

udruga Grada Čakovca.

 

Članak 2.

 

Naziv Zajednica glasi: Zajednica športskih udruga Čakovca.

Sjedište Zajednice je u Čakovcu, Kralja Tomislava 15.

 

Članak 3.

 

Zajednica je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave.

Zajednica djeluje na području Grada Čakovca.

 

Članak 4.

 

Zajednica se udružuje u Zajednicu sportskih udruga i saveza Međimurske županije.

 

Članak 5.

 

Zajednicu predstavlja i zastupa, predsjednik i dopredsjednik.

Zajednicu u svim poslovima zastupa tajnik, a odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i

druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama danih ovlaštenja.

 

Članak 6.

 

Zajednica ima svoj znak i zastavu.

Sadržaj i izgled znaka i zastave, kao i njihova uporaba, uređuje se posebnom odlukom

Skupštine zajednice.

 

Članak 7.

 

Zajednica ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je

naziv Zajednice i sjedište, a u sredini pečata nalazi se znak Zajednice.

 

Članak 8.

 

U Zajednici nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje

sloboda i prava, čovjeka i građanina.

 

Članak 9.

 

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Zajednice osigurava se i ostvaruje na način

utvrđen ovim Statutom.

 

II CILJEVI I ZADAĆE ZAJEDNICE

 

Članak 10.

 

Cilj Zajednice je da svojim djelovanje doprinosi:

- razvitku i promicanju sporta na području Grada i šire,

- poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta na postizanje vrhunskih

sportskih dometa,

- razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i

invalidnih osoba,

- promicanju odgojnih funkcija sporta, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti

kroz bavljenje sportom,

- širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

 

Članak 11.

 

Zajednica u svom djelokrugu osobito:

- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na svom području,

- potiče i promiče svekoliki sport osobito sport djece i mladeži,

- usklađuje aktivnosti svojih članova,

- objedinjuje i usklađuje programe sporta te daje prijedloge za izradu progama javnih potreba

u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju,

- skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu primjenu za olimpi-

jske igre, svjetska i evropska prvenstva, te druga velika međunarodna natjecanja,

- sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske

županije i HOO-a,

- sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,

- obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora

i njihovim pravilima,

- potiče sportsko rekreacijsku aktivnost građana,

- sudjeluje u predlaganju izgradnje i održavanju sportskih objekata i terena.

 

Članak 12.

 

Zajednica može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća, neposredno

obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima.

 

III ČLANICE ZAJEDNICE

 

Članak 13.

 

U Zajednicu se učlanjuju:

- sportske udruge (klubovi) sa područja Grada Čakovca,

- drugi subjekti čija je djelatnost od značaja i interesa za sport u Gradu.

 

Članak 14.

 

U Zajednicu se mogu učlaniti sportske udruge koje su članovi nacionalnih sportskih saveza

udruženih u Hrvatski olimpijski odbor, a osnovani su u sladu sa Zakonom o sportu kao udruge

građana sa svojstvom pravne osobe i razvrstani prema Nacionalnoj djelatnsti (Narodne novine

br. 6/95 i 22/95) u podrazred 92.62.2 (Ostale sportske djelatnosti).

 

Članak 15.

 

Druga udruga čija je djelatnost od značaja i interesa za sport u Gradu može se učlaniti u

zajednicu ako je članica nacionalne organizacije ili udruženja udruženih u Hrvatski olimpijski

odbor, a osnovana je kao udruga građana sa svojstvom pravne osobe.

 

Članak 16.

 

Sportska udruga i drugi subjekti čija je djelatnost od značaja i interesa za sport u Gradu, da

bi postala članicom Zajednice, uz zahtjev za učlanjenje mora dostaviti:

1. odluku o učlanjenju u Zajednicu,

2. kopiju svog statuta,

3. kopiju rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u registar udruga građana,

4. kopiju obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta,

/udruge/ prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,

5. osnovne podatke o strukturi i aktivnosti,

6. osnovne podatke o osobama koje zastupaju udrugu.

 

Članak 17.

 

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Zajednici odlučuje Skupština.

Između dvije sjednice Skupštine, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.

Privremena članica ima sva prava i obveze članice zajednice osim prava odlučivanja.

 

Članak 18.

 

Članstvo u Zajednici prestaje:

 

1. brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave,

2. ako je članici zabranjeno djelovanje, u skladu sa zakonima,

3. odlukom članice o istupanju iz Zajednice,

4. ako se utvrdi da je članica prestala s radom, odnosno ako je proteklo dvostruko više

vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana,

5. ako članica ne ispuni financijske obveze prema Zajednici u roku od godina dana nakon roka u

kojem je bila dužna ispuniti obvezu,

6. odlukom Skupštine Zajednice, ako članica svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog

statuta i drugih pravila Zajednice, šteti njezinom ugledu.

 

 

IV UPRAVLJANJE POSLOVIMA ZAJEDNICE

 

1. Zajedničke odredbe

Članak 19.

 

Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika,

davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Zajednice i na druge načine

utvrđene ovim statutom.

 

Članak 20.

 

Članice Zajednice biraju predstavnike u tijela Zajednice na način utvrđen ovim statutom i

njihovim aktima.

 

2. Tijela Zajednice

Članak 21.

 

Tijela Zajednice:

1. Skupština,

2. Izvršni odbor,

3. Predsjednik,

4. Nadzorni odbor.

 

2.1. Skupština

Članak 22.

 

Skupština je najviši organ upravljanja Zajednicom.

Skupštinu čine po jedan predstavnik svake članice Zajednice.

 

Članak 23.

 

Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:

1. državljanin Republike Hrvatske,

2. navrišo-la 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,

3.član udruge koju predstavlja.

Predstavnik članice je za svaku sjednicu Skupštine dužan imati punomoć ovjerenu od članice

koju zastupa.

 

Članak 24.

 

Predsjednik najkasnije dva mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak izbora za

predstavnike u Skupštini za slijedeće mandatno razdoblje.

Ako pojedina članica nije do vremena određenog odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrala

svoje predstavnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako su odluke o

izboru predstavnika dostavile dvije trećine članica. Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotada-

šnji predsjednik.

 

Članak 25.

 

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja

izabranih predstavnika.

Odluke su pravovaljane ako je dvije trećine prisutnih delegata glasuje "za" ili "protiv" prijedloga.

U slučaju nedostatka kvoruma čeka se trideset minuta i nakon toga, ako je nazočna najmanje

trećina ukupnog broja izabranih predstavnika, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaklju-

čci su pravovaljani, osim u slučaju donošenja statuta i biranja predsjednika i Izvršnog odbora.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju

glasuje tajno.

 

Članak 26.

 

Skupštinu saziva predsjednik:

1. kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,

2. na temelju zaključka Izvršnog odbora,

3. na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica,

4. na zahtjev Nadzornog odbora.

U izuzetnim situacijama sjednicu Skupštine mogu sazvati dopredsjednik i Nadzorni odbor.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu upućuje se

predstavnicima najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značaja iziskuju prosudbenu

raspravu, materijali za raspravu upućuju se najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama sazivač može sazivati Skupštinu i u kraćim rokovima.

 

Članak 27.

 

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici sportskih i državnih tijela, te

drugih organizacija.

Predstavnike određenih organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka poziva na Skupštinu sazivač.

 

Članak 28.

 

Skupština:

1. donosi Statut, njegov izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Stautom;

2. utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Zajednice;

3. donosi kriterije za dodjelu financijskih sredstava, objedinjuje i usklađuje programe sporta

te utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju;

4. donosi financijski plan i utvrđuje završni račun;

5. odlučuje o primanju u članstvo i prestanak članstva u Zajednici;

6. razmatra aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne

akte iz svoje nadležnosti;

7. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i predstavnike

u drugim tijelima izvan Zajednice;

8. proglašava počasne članove Zajednice;

9. razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih tijela;

10. donosi poslovnik o radu;

11. donosi odluku o nagrađivanju zaslužnih sportskih pojedinaca ili članica za izuzetne rezultate

u sportu;

12. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim statutom ili njenom odlukom nisu

stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

 

2.2. Izvršni odbor

 

Članak 29.

 

Izvršni odbor je izvršni i upravni organ Zajednice koji između zasjedanja Skupštine upravlja

poslovima Zajednice.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor ima 9 članova ne više od jednog iz iste grane sporta.

Članovi Izvršnog odbora i dopredsjednik biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova pre-

dstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Predsjednik i dopredsjednik članovi su Izvršnog odbora po položaju.

 

Članak 31.

 

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopre-

dsjednik ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik.

 

Članak 32.

 

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik, a u izuzetnim situacijama dopredsjednik.

 

Članak 33.

 

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine

njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedi-

nom pitanju glasuje tajno.

 

 

Članak 34.

 

Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora

ili Izvršni odbor u cijelosti.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut,

politiku koju je utvrdila Skupština ili ako nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom statutu,

ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje deset predstavnika

u Skupštini, odnosno predsjednik.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim

članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

 

Članak 35.

 

Izvršni odbor:

1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata {to ih donosi Skupština;

2. priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština;

3. bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Zajednice;

4. razmatra rad predsjednika Zajednice u drugim organizacijama;

5. imenuje i razrješava tajnika;

6. organizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine;

7. provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine;

8. donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Zajednice i izvršavanje programa Zaje-

dnice ako ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;

9. odlučuje o primanju u privremeno članstvo Zajednice;

10. utvrđuje prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava te prijedlog objedinjenog i

usklađenog programa javnih potreba u sportu;

11. utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Zajednice;

12. izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i

dinamici korištenja sredstava;

13. upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Zajednice;

14. imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice;

15. obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, drugim aktom Zajednice ili koje mu

povjeri Skupština;

16. rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu

na njenoj narednoj sjednici.

 

2.3. Predsjednik

Članak 36.

 

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 predstavnika u Skupštini.

Predsjednik može biti izabran ako je za njega glasovalo 2/3 (dvije tre}ine) prisutnih predstavnika.

Ako je više kandidata ili ni jedan nema 2/3 predstavnika u novi krug idu dva kandidata s najviše glasova

U drugom krugu pobjeđuje onaj kandidat koji dobije više glasova prisutnih delegata.

Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

 

Članak 37.

 

Predsjednik:

1. rukovodi radom Zajednice, te predstavlja i zastupa Zajednicu;

2. saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

3. brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora;

4. potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor;

5. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

 

Članak 38.

 

Predsjedniku u njegovom radu pomaže dopredsjednik, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove

odsutnosti ili spriječenosti.

Dopredsjednika bira skupština Zajednice.

 

Članak 39.

 

Tajnik je izvršni organ Zajednice.

Tajnika imenuje Izvršni odbor iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu.

Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku.

Uvjete koje mora ispunjavati tajnik, te međusobna prava i obveze utvrđuje Izvršni odbor.

 

Članak 40.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim

radom svjesno povrijedi Ustav, Zakone, Statut i druge akte Zajednice, zbog čega nastanu štetne

posljedice za Zajednicu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora,

nestručnog i nesavjesnog rada, te zbog nezakonitog rada i zlouporabe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Izvršni odbor na prijedlog komisije koju imenuje sa zadatkom da

utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje.

Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje deset

predstavnika u Skupštini.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev.

 

Članak 41.

 

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

 

Članak 42.

 

Tajnik:

1. obavlja stručne poslove za Zajednicu;

2. brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Zajednice;

3. brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih

obveza Zajednice;

4. zastupa Zajednicu u svim poslovima;

5. rukovodi radom stručne službe Zajednice;

6. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog plana i

odluke Zajednice;

7. pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela;

8. odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela;

9. brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih  tijela;

10. brine o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja;

11. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog

odbora ili predsjednika.

Tajnik za svoj rad može primati novčanu naknadu prema odluci Izvršnog odbora, u skladu sa zakonom.

 

2.4. Nadzorni odbor

Članak 43.

 

Nadzorni odbor nadzire cjelokupno poslovanje Zajednice.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština iz redova javnih i stručnih djelatnika u

sportu, na prijedlog predstavnika u Skupštini. Predsjednika Nadzornog odbora biraju između

sebe članovi na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti predstavnici u Skupštini.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

 

Članak 44.

 

Nadzorni odbor:

1. nadzire zakonitost u cjelokupnom poslovanju Zajednice;

2. nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza;

3. prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Zajednice.

 

3. Radna tijela

Članak 45.

 

Izvršni odbor može osnivati stalna ili privremena radna tijela ili za pojedine poslove i

zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje

mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

 

V MATERIJALNO - FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 46.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Zajednici, kao i prava i obveze koje joj

pripadaju čine imovinu Zajednice.

Zajednica je dužna voditi poslovne knjige i sastaviti financijska izvješća prema propisima

kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 47.

 

Zajednica ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i zadaća od:

1. dotacija iz proračuna Grada;

2. prihoda od imovine i prava;

3. prihoda od publikacija koje izdaje Zajednica;

4. drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

 

Članak 48.

 

Izvršni odbor utvrđuje osobe s ovlaštenjima u financijskom poslovanju.

 

Članak 49.

 

Zajednica može stjecati nepokretne i pokretne stvari.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Skupština donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu osobu i davanju u zakup

pokretnih stvari, kao i davanju u zakup nekretnina.

 

VI OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 50.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe Zajednice obavljaju djelatnici zaposleni u stručnoj

službi Grada.

Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada stručne službe Zajednice utvrđuje Izvršni

odbor posebnim aktom.

 

Članak 51.

 

Obavljanje stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova, Izvršni odbor može povjeriti

stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili

autorskim ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom može ugovarati tajnik uz

suglasnost Izvršnog odbora.

 

VII INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

 

Članak 52.

 

Radi što potpunijeg informiranja javnosti i članica Zajednice o svom radu, Zajednica može

izdavati svoje službeno glasilo, odnosno formirati svoje web stranice.

Aktima Izvršnog odbora uređuju se pitanja vezana uz izdavanje službenog glasila Zajednice.

 

Članak 53.

 

Zajednica može izdavati i druga sredstva javnog informiranja i komuniciranja (periodične publikacije, knjige, informativne filmove, video-vrpce, dijapozitive, fotografije, biltene, letke, plakate i druge tiskane stvari).

 

Članak 54.

 

Zajednica obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima tijela Zajednice,

a poglavito onih koji se odnose na izvršenje ciljeva i zadaća Zajednice.

 

VIII NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 55.

 

Zajednica može ustanoviti i dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za

zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju sporta.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

 

Članak 56.

 

Zajednica može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvitak sporta u Gradu, proglasiti počasnim

članom Zajednice.

Uvjeti i način izbora počasnog člana Zajednice uređuju se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

 

 

IX NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 57.

 

Inicijativu za donošenje, te izmjene i dopune statuta i drugih akata mogu dati:

1. Skupština;

2. Izvršni odbor;

3. Predsjednik;

4. Nadzorni odbor;

5. Članica Zajednice.

Inicijativu iz stavka 1. ovog članka razmatra i prijedlog priprema Izvršni odbor i dostavlja

članicama Zajednice, radi pribavljanja mišljenja i primjedaba. Članice Zajednice su dužne u u roku

od 15 dana po primitku prijedloga obavijestiti Zajednicu o primjedbama i mišljenjima. Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog ili donosi odluku.

 

Članak 58.

 

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom svih izabranih predstavnika u Skupštini.

Ostali akti koje donosi Skupština, donose se većinom glasova prisutnih predstavnika.

Izmjene i dopune statuta i ostalih akata donose se na način po postupku za njihovo donošenje.

 

Članak 59.

 

Autentično tumačenje statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

 

X PRESTANAK ZAJEDNICE

 

Članak 60.

 

Zajednica prestaje u slučajevima propisanim zakonom.

 

Članak 61.

 

U slučaju prestanka Zajednice imovina Zajednice prelazi u vlasništvo udruge koja nastavlja

djelatnost na razvoju sporta na području Grada.

Ukoliko nema nove udruge kao pravnog sljednika imovina Zajednice prelazi u vlasništvo

Grada nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i dr. postupka.

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 62.

 

Članice Zajednice uskladit će svoje akte s odredbama ovog Statuta u roku godinu dana od

dana donošenja.

 

 

Članak 63.

 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

 

Bojan Ružić, oec.