Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o trgovini (NN br. 11/96 , 75/99 , 76/99 i 62/01) , Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblike trgovine na malo (NN br. 80/01) , te članka 63. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 05/01) , Gradsko poglavarstvo na svojoj 06. sjednici održanoj dana 06.11.2001. godine , donijelo je sljedeći

 

 

 

P   R   A   V   I   L   N   I   K

 

O  RADNOM  VREMENU  PRODAVAONICA

I  DRUGIH  OBLIKA  TRGOVINE  NA  MALO

U  GRADU  ČAKOVCU

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom određuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu : prodavaonice) , radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana , te radno vrijeme tržnica i sajmova , kao i kriteriji temeljem kojih nadležno tijelo Grada Čakovca može odobriti i drukčije radno vrijeme od onoga koje je uređeno ovim Pravilnikom . 

 

 

Članak 2.

 

Prodavaonice mogu radnim danom :

 

-          započeti s radom najranije u 7.00 sati

-          završiti s radom najkasnije u 22.00 sata .

 

Prodavaonice mogu nedjeljom :

 

-          započeti s radom najranije u 8.00 sati

-          završiti s radom najkasnije u 13.00 sati .

 

Iznimno , prodavaonice mogu raditi sve nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih blagdana i neradnih dana od 8.00 do 18.00 sati .

 

U dane državnih blagdana i neradnih dana prodavaonice u pravilu ne rade .

 

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno , prema odluci trgovca .

 

 

Članak 3.

 

Trgovac može poslovati i izvan radnog vremena utvrđenog člankom 2. ovog Pravilnika , odnosno na dane državnih blagdana i neradnih dana samo uz posebno odobrenje Poglavarstva.

 

Gradsko poglavarstvo na pisani zahtjev trgovca , može odobriti drugačiji početak , trajanje i završetak radnog vremena , kao i rad u dane državnih blagdana i neradnih dana , kad se radi o specifičnoj potrebi građana i turista u gusto naseljenim područjima Grada , navikama i potrebama građana u dane državnih blagdana , te posebnostima koje mogu utjecati na potrebu rada prodavaonica izvan radnog vremena utvrđenog člankom 2. ovog Pravilnika .

 

 

Članak 4.

 

Uz zahtjev za odobrenje iz članka 3. ovog Pravilnika , obvezno se dostavlja :

 

-          obrazloženje razloga za posebno odobravanje produljenog radnog vremena

-          mišljenje Turističke zajednice Grada Čakovca

-          najmanje 200 potpisa punoljetnih građana s prebivalištem na području Grada , na obrascu koji sadrži u glavi razloge za odobrenje drukčijeg vremena te podatke o imenu i prezimenu , JMBG , adresu i potpis građana . 

 

 

Članak 5.

 

O danom odobrenju za produljenje radnog vremena Poglavarstvo obavještava Tržišnu inspekciju .

 

Poglavarstvo može povući dano odobrenje ukoliko :

 

-          na rad prodavaonice učestalo dolaze primjedbe građana u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira

-          radom prodavaonice dolazi do štetnih utjecaja na okoliš , opasnosti od zagađenja , te štetnih mirisa koji pogađaju građane u blizini objekta .

 

 

Članak 6.

 

Gradska tržnica može :

 

-          radnim danom započeti s radom najranije u 6.00 sati i završiti s radom najkasnije u 16.00 sati

-          nedjeljom započeti s radom najranije u 6.00 sati i završiti s radom najkasnije u 12.00 sati .

 

Prodavaonice svježe i smrznute ribe (ribarnice) mogu raditi u vremenu rada prodavaonica iz članka 2. ovog Pravilnika .

 

Sajmište u Industrijskoj zoni - Istok može :

 

-          srijedom i subotom (osim na dane državnih blagdana i neradne dane) započeti s radom najranije u 6.00 sati i završiti s radom najkasnije do 13.00 sati .

 

Na trgovce iz ovog članka Pravilnika ne odnosi se mogućnost odobravanja radnog vremena izvan vremena propisanog ovim člankom .

 

 

Članak 7.

 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na :

 

-          prodavaonice na željezničkom i autobusnom kolodvoru u Čakovcu , benzinskim postajama te hotelu i drugim vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj

-          prodavaonice u koncertnim i kino dvoranama , sportskim objektima i igralištima u vrijeme održavanja priredbi , školama i studentskim odnosno školskim domovima

-          prodavaonice cvijeća i pogrebnih potrepština unutar groblja u vrijeme dok su groblja otvorena za posjetioce 

-          kioske za prodaju novina , cigareta i sličnih proizvoda , prigodnih prodaja knjiga , CD-a , gramofonskih ploča , magnetnih vrpci , sladoleda i sličnih proizvoda , cvijeća , suvenira , slika i predmeta umjetničkog obrta i sl .

 

 

Članak 8.

 

Za potrebe građana Grada Čakovca , radi osiguranja nužne opskrbe građana određuje se da :

 

-          Ljekarna u ul. V. Morandinija , izvan radnog vremena iz članka 2. ovog Pravilnika , radi osiguranja nužne opskrbe građana , organizira non - stop dežurstvo svakog radnog dana , na dane državnih blagdana , nedjeljom i neradnim danom .

-          benzinska postaja u Zrinsko-frankopanskoj ulici radi non - stop svakog radnog dana , na dane državnih blagdana , nedjeljom i neradnim danom od 0.00 do 24.00 sati .

 

 

Članak 9.

 

Trgovac je dužan Upravnom odjelu za graditeljstvo , zaštitu okoliša , stambene i komunalne poslove Gradske uprave , koji odjel obavlja poslove Upravnog odjela za gospodarstvo dok on ne bude osnovan , petnaest dana prije početka rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena , sukladno obrascu u prilogu Pravilnika (NN br. 80/01) .

 

Ukoliko prijava iz prethodnog stavka sadrži sve podatke iz obrasca , Upravni odjel će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu .

 

Ovjerenu prijavu iz stavka 1. ovog članka , kao i ovjereni Zaključak Gradskog poglavarstva o odobrenju drukčijeg radnog vremena iz članka 3. ovog Pravilnika , trgovac je dužan držati u na vidnom mjestu u prodavaonici , radi dostupnosti inspekcijskim tijelima i da bude uočljiva potrošačima .

 

 

Članak 10.

 

Trgovac je dužan obavijestiti Upravni odjel iz članak 9. ovog Pravilnika o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja , a u slučaju bolesti , smrti u obitelji , nepredviđenog popisa robe , inventure i nesreće , u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice .

 

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu .  

 

 

Članak 11.

 

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonice s odredbama ovog Pravilnika u roku

od 30 dana od njihova stupanja na snagu .

 

 

Članak 12.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom 01.01.2002. godine . Pravilnik se objavljuje u Službenom glasniku Grada Čakovca .

 

 

Članak 13.

 

S danom primjene ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Odluke o radnom vremenu trgovina i obrtništva (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 6/98) , osim odredbi koje se odnose na rad radionica , servisa i salona za popravak i ostale uslužne djelatnosti , koje ostaju na snazi u dijelu koji se odnosi na utvrđeno radno vrijeme i mogućnost odobrenja produljenja radnog vremena .

 

 

 

KLASA :  363-01/01-01/225

URBROJ : 2109/2-03-01-02

Čakovec , 06.11.2001.

 

 

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK :

 

                                                                                                     Branko Šalamon