• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Prijava

Grad Čakovec


Četvrtak, 24. Travanj 2014.
Gradska uprava PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 69
LošeOdlično 

 

Gradska uprava

 

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
MB: 2581221
OIB: 44427688822
Žiro-račun: 2340009-1806000006 (PBZ d.d.)
IBAN: HR1423400091806000006
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Čakovec je gospodarsko središte Međimurske županije koja je 2002. godine imala 1.700 aktivnih trgovačkih društava. Malih poduzetnika bilo je 1617 (95,1%), srednjih 58 (3,4%) a velikih 25 (1,5%). Od toga broja njih čak 1.654 je privatnih (najvećim dijelom privatni od osnivanja, tek manji dio privatiziran u pretvorbi i privatizaciji), a ostali dio u državnom, zadružnom ili mješovitom vlasništvu. Gotovo polovina od aktivnih međimurskih poduzetnika ima sjedište u Čakovcu, a 65 posto svih zaposlenih u Županiji radi na području Grada, što pokazuje njegovu vodeću ulogu u gospodarstvu Međimurske županije.

 

Gradska uprava sastoji se od 5 upravna odjela:

 

01.UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,  predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća, priprema opće akte Gradskog vijeća, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. U Upravnom odjelu vodi se briga o protokolu, rješavaju odnosi s javnošću te se surađuje s predstavnicima medija. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave. Obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi, kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, služba u gradskoj upravi, poslovi vođenja pisarnice i vođenja arhive te drugi opći poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove iz ovog članka. Obavljaju se informatički poslovi te poslovi vezani uz rad Savjeta mladih, mjesnih odbora i gradskih kotareva.
Pročelnik: mr.sc. Dragica Kemeter

 02.UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO
Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada i gospodarski razvoj. Provode se dokumenti prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji.
Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gradnju i obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko-pravno stanje nekretnina Grada Čakovca te obavlja poslove gospodarskog razvoja, poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine. 

Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke za izdavanje lokacijskih dozvola, izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdaje rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje te vodi postupke za izdavanje potvrda parcelacijskih elaborata, potvrda glavnog projekta i potvrda izvedenog stanja. Zahtjeve i Izjave možete pogledati na ovome linku .

Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju obavlja poslove izrade i donošenja prostornih planova.
Pročelnik: Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.

03.UPRAVNI ODJEL KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslove nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te druge poslove predviđene zakonskim propisima. Obavlja poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, osnivanja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva. Obavlja poslove javne nabave. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslova nadzora i kontrole prometa u mirovanju te poslove provođenja prekršajnog postupka. Donosi rješenja u provedbi prvostupanjskog prekršajnog postupka. Obavlja poslove iz domene različitih zakona, podzakonskih akata i općih akata Grada Čakovca te obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite i dr.). Vodi projekte iz domene komunalne prevencije.

Odsjek za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije izvođenja i ordžavanja komunalne infrastrukture, poslove koji se odnose na postupak naplate komunalnog doprinosa, naknade i javne nabave.

Sve upite vezane uz komunalno gospodarstvo možete slati na email komunalno.gospodarstvo[at]cakovec.hr.
Pročelnik: Dražen Barić, mag.ing.traf.

  04.UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE
Upravni odjel za financiranje obavlja poslove planiranja, izvršavanja i izvješćivanja o proračunu, te izrađuje propisana financijska i ostala izvješća. Obavlja računovodstvene poslove i vodi sve propisane računovodstvene evidencije. Vodi propisane evidencije i izrađuje izvješća vezana uz zaduživanje Grada Čakovca, te davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Evidentira i prati ostvarenje planova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Ažurira podatke, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza, te obavlja sve poslove vezane uz prisilnu naplatu gradskih poreza. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Prati ostvarenje ostalih prihoda Grada. Vodi evidencije i izrađuje izvješća o decentraliziranim sredstvima osnovnog školstva i vatrogastva. Obračunava plaće i ostala primanja zaposlenika te naknade članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela. Vodi evidencije o osnovnim sredstvima Grada Čakovca. Obavlja poslove, vodi evidencije i izrađuje izvješća u skladu s Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.
Pročelnica: Lidija Jaklin,univ.spec.oec.

  05.UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj, osnovno školstvo, sport, tehničku kulturu, kulturu, socijalnu skrb, stipendije, vatrogastvo, međunarodne odnose i udruge građana. Pročelnik: mr.sc. Slobodan Veinović

 

06. JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Jedinica za unutarnju reviziju provodi se u skladu sa standardima unutarnje revizije, procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Grada Čakovca, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika Grada Čakovca, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada Čakovca, prati provedbu preporuka danih u obavljenim unutarnjim revizijama, izrađuje godišnje izvješće unutarnje revizije i dostavlja ga nadležnim institucijama.
Voditeljica: Marijana Pal, univ.spec.oec.