Gradski kotarevi

gradski_kotari_s

Gradski kotarevi osnivaju se na užem gradskom području (područje naselja Čakovec).

Na području grada Čakovca postoje tri kotara:

1. Gradski kotar Čakovec – istok
Na području istočno od Svetojelenske ceste do HPT-a, uz Dom Hrvatske vojske, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih i nadvožnjakom do željezničke pruge te sjeverno od željezničke pruge.

2. Gradski kotar Čakovec – jug
Na području južno od željezničke pruge, od Kalničke ulice na istok, tako da Kalnička ulica ne ulazi u područje ovog gradskog kotara.

3. Gradski kotar Čakovec – zapad
Na području zapadno od Kalničke ulice, s time da Kalnička ulica ulazi u područje ovog gradskog kotara, preko nadvožnjaka, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih, uz Dom Hrvatske vojske do HPT-a, uključujući Svetojelensku cestu od Bolnice prema Šenkovcu .

Gradski kotar ima Vijeće gradskog kotara i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava tajnim glasovanjem . Članove Vijeća biraju građani s područja gradskog kotara koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vijeće ima ukupno 9 članova koji se biraju na vrijeme od četiri godine.

Vijeće gradskog kotara :

 1. donosi Program rada, a posebno plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji
 2. donosi Financijski plan
 3. saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja gradskog kotara uz suglasnost gradonačelnika
 4. podnosi izvješće o svom radu Gradskom poglavarstvu najmanje jedanput godišnje
 5. brine o potrebama građana u djelokrugu odgoja i skrbi o djeci i mladeži, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, stanovanja, komunalnog uređenja, zaštite prirodnog okoliša i drugim potrebama od svakodnevnog značaja za građane
 6. donosi Poslovnik o svom radu
 7. može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s poslovnikom
 8. obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređenje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradskog kotara, a obuhvaćeni su programom rada gradskog kotara.
Vijeće gradskog kotara za svoj rad odgovara gradonačelniku.

Članovi vijeća gradskog kotara mandat 2013. – 2017.

GRADSKI KOTAR – ISTOK

 1. Ivan Zrna – predsjednik kotara (098-184-0902)
 2. Josip Želežnjak
 3. Jasenka Horvat
 4. Vesna Zadravec
 5. Miljenko Zelenbaba
 6. Marijan Ramuščak
 7. Aleksandar Roža

GRADSKI KOTAR – ZAPAD

 1. Štefanija Damjanović – predsjednica kotara (098-915-3990)
 2. Ivanka Schranz
 3. Zdenka Buvač
 4. Juraj Perger
 5. Darko Zamudić
 6. Ivančica Somođi
 7. Ivica Kirin

GRADSKI KOTAR – JUG

 1. Miljenko Zorko – predsjednik kotara (098-558-817)
 2. Darinka Martić
 3. Radojka Magić
 4. Sanja Bacinger
 5. Mirko Doroghazi
 6. Nino Vurušić
 7. Damir Habuš