Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru

761

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, na temelju članka 115. stavka 1. i članka 116. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o prijenosu nadležnosti za izdavanje lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/16-01/000113 Urbroj: 531-06-1-1-1-16-0002 od 19.08.2016. godine, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupane po opunomoćeniku Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 45, izdaje lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – sjeverna obilaznica Grada Čakovca.

Preuzimanje (PDF, Unknown)