Mjesni odbori

mjesni_odbori_web_s

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koje čini zasebnu cjelinu.

Na području Grada Čakovca, osim užeg gradskog područja, postoje mjesni odbori u svim naseljima i to: MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec.

Mjesni odbor ima Vijeće mjesnog odbora i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava tajnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem . Broj članova Vijeća mjesnog odbora ne može biti manji od 5 niti veći od 9 . Broj članova utvrđuje se Pravilima mjesnog odbora. Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi Pravila mjesnog odbora
 • donosi Program rada
 • donosi Financijski plan
 • saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika
 • podnosi izvješće o svom radu Gradskom poglavarstvu najmanje jedanput godišnje
 • može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s pravilima
 • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva .

Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani, njihove udruge ili organizacije, Gradsko vijeće i Gradonačelnik
O prijedlogu se raspravlja na zboru građana naselja ili dijela naselja. Zbor građana saziva gradonačelnik ili Vijeće mjesnog odbora uz suglasnost gradonačelnika.

Tijela mjesnog odbora su:

 1. vijeće mjesnog odbora i
 2. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članovi vijeća mjesnog odbora mandat 2013. – 2017.

1. MJESNI ODBOR IVANOVEC

 1. Tihomir Žbulj – predsjednik odbora (098-814-126)
 2. Dražen Janković
 3. Borut Križarić
 4. Ana Bašek
 5. Branko Grabar
 6. Petar Horvat
 7. Stjepan Petek
 8. Ivan Vugrinec
 9. Ivana Kacun

 

2. MJESNI ODBOR KRIŠTANOVEC

 1. Dušan Mikolaj – predsjednik odbora (099-385-3500)
 2. Franjo Mikolaj
 3. Zdravko Škvorc
 4. Zdravko Horvat
 5. Damir Bakač

 

3. MJESNI ODBOR KURŠANEC

 1. Petra Horvat– predsjednica odbora (099-699-1460)
 2. Stjepan Kobol
 3. Ivan Žnidarić
 4. Ivan Carević

 

4. MJESNI ODBOR MAČKOVEC

 1. Josip Varga – predsjednik odbora (098-198-6756)
 2. Dragutin Balog
 3. Vladimir Holetić
 4. Mirjana Rosić
 5. Aleksandar Markov
 6. Duško Toplek
 7. Miroslav Vrbanec

 

5. MJESNI ODBOR MIHOVLJAN

 1. Josip Jezernik – predsjednik odbora (040-347-048)
 2. Franjo Patafta
 3. Marijan Turk
 4. Robert Mikec
 5. Josip Jezernik
 6. Milivoj Bedić
 7. Mirko Črep
 8. Franjo Jančikić

 

6. MJESNI ODBOR NOVO SELO NA DRAVI

 1. Zoran Korpar – predsjednik odbora (098-983-0361)
 2. Antonija Zanjko
 3. Daniel Jurinić
 4. Josip Rešetar
 5. Miljenko Popović

 

7. MJESNI ODBOR NOVO SELO ROK

 1. Miroslav Novak – predsjednik odbora (098-393-116)
 2. Josip Huzjak
 3. Jelena Zadravec
 4. Božidar Ileković
 5. Rajko Toplek
 6. Danijel Fric
 7. Josip Levačić

 

8. MJESNI ODBOR ŠANDOROVEC

 1. Dejan Tomašić – predsjednik odbora (098-947-1812)
 2. Ivan Hlapčić
 3. Andreja Črep
 4. Zlatko Lisek
 5. Mladen Kocijan

 

9. MJESNI ODBOR SAVSKA VES

 1. Predrag Vabec – predsjednik odbora (098-228-806)
 2. Daniel Novak
 3. Marijan Pal
 4. Neven Posavec
 5. Lana Remar
 6. Stjepan Vranović
 7. Martin Subotić

 

10. MJESNI ODBOR SLEMENICE

 1. Mladen Domjanić – predsjednik odbora (098-191-0850)
 2. Marijan Damiš
 3. Josip Jagec
 4. Damir Panić
 5. Marina Ninić

 

11. MJESNI ODBOR TOTOVEC

 1. Milan Horvat – predsjednik odbora (091-923-4044)
 2. Marta Topličanec
 3. Petra Grabar
 4. Nenad Kossi
 5. Stjepan Trstenjak

 

12. MJESNI ODBOR ŽIŠKOVEC

 1. Dragutin Vugrinec – predsjednik odbora (098-516-597)
 2. Nikola Lesjak
 3. Dragutin Sršan
 4. Zdenko Tišlarić
 5. Ljubica Kovačić

 

13. MJESNI ODBOR ŠTEFANEC

 1. Dejan Hrastić – predsjednik odbora (098-722-731)
 2. Vlado Jančec
 3. Slaviša Mihalic
 4. Ana Jambrović
 5. Siniša Frančić