Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 9. ožujka 2017. godine, (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 1/17), Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od dana 11.4.2017. godine, Klasa: 940-01/17-01/4 i očitovanja Procjeniteljskog povjerenstva Međimurske županije, Klasa: 940-01/17-03/6 od dana 10.4.2017., objavljuje

PRODAJU ZEMLJIŠTA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM U ČAKOVCU NA SAJMIŠTU

 

  1. Dana 20.4.2017. godine, četvrtak, s početkom u 12:00 sati održat će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta na licu mjesta u Čakovcu, na Sajmištu, nekretnine upisane u:

zk.ul.br. 6177, k.o. Čakovec

-čest.br. 1134/24/2/1, livada Ulica Stjepana Radića, površine 2627 m2, (ident. s kčbr. 1864/1, k.o. iste) i

-čest.br. 1134/24/2/2, livada Ulica Stjepana Radića, površine 73 m2, (ident. s kčbr. 1864/2, k.o. iste). Obadvije čestice se prodaju zajedno u paketu.

  1. Početna cijena zemljišta iznosi 73 EUR/m2, (slovima: sedamdesettri eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.
  2. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
  3. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 300.000,00 kn (slovima: tristotisuća kuna) na račun Grada Čakovca br. HR1524070001806000006, model 68, poziv na broj 7757- OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta. Smatra se valjanom i izvršenom samo ona uplata koja je vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe do 11,00 sati. Drugi dokazi uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
  4. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
  5. Kupac zemljišta snosi troškove objave ovog javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, izradu Elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnine i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
  6. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
  7. Obavijest o objavi javnog natječaja o prodaji predmetnog zemljišta objavljen je i u lokalnom tjedniku „Međimurske novine“ od dana 14.4.2017. godine. Informacije, podaci i dokumentacija o zemljištu dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040 314 924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.