Izaberite stranicu

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 28. ožujka 2019. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala 36Mb )

 

   1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
   2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
   3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
   4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
   5. Usvajanje Izvješća o:
    a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
    b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
    c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018. 
   6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. 
   7. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. 
   8. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2018.
    a) Dječjeg vrtića Cipelica 
    b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
    c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec 
    d) Centra za kulturu Čakovec 
    e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
   9. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018.
   10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. 
   11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: 
    a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018.
    b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.
   12. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. 
   13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredne zone uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu
   14. Donošenje Odluke o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu 
   15. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Ivanovec” 
   16. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena  
   17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
   18. Donošenje Odluke o:
    a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
    b) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 
   19. Donošenje: 
    a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019.
    b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
   20. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. 
   21. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. 
   22. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. 
   23. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. 
   24. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca 
   25. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018 
   26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

  Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

  1. Izvod iz zapisnika sa 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 
  2. Odgovori na vijećnička pitanja 
  3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca 

  Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

  Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

  Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
  Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
  Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content