Izaberite stranicu

12. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/15-01/57
URBROJ: 2109/02-04-15-07
Čakovec, 04. svibnja 2015.

Na svojoj 12. sjednici održanoj 4. svibnja 2015., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 10., 11., 12., 13., 14., 16.a), 16.b), Dnevnog reda sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedloge Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Statut:

 1. Osnovne škole Čakovec
 2. Osnovne škole Čakovec
 3. Osnovne škole Čakovec
 4. Centra za odgoj i obrazovanje
 5. Osnovne škole Kuršanec
 6. Osnovne škole Ivanovec
 7. Umjetničke škole Miroslav Magdalenić

       jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o osnivanju:

 1. Dječjeg vrtića Cvrčak
 2. Dječjeg vrtića Cipelica

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju:

 1. Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 2015.
 2. Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. godinu

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Preuzimanje
X
Skip to content