Izaberite stranicu

12. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 12. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 26. studeni 2019. (utorak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2020. s projekcijom Proračuna za 2021. – 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020. Materijal
 11. Upućivanje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2020. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Materijal
  d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e) prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal ,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade “Josip Štolcer Slavenski” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. godinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Procjena Plan
 17. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Donošenje Odluke o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2020/2021. Materijal
 19. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2019. godini Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019. godini Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020. godini Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020. godini Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 25. Upućivanje prijedloga Odluke o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal  EVIDENCIJA
 26. Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2020. Materijal
 27. Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2020. Materijal
 28. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Planovi poslovanja za 2020.:
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec  Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. ČakovecMaterijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 2. Planovi poslovanja za 2020.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

X
Skip to content