Izaberite stranicu

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 14. prosinac 2022. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 53 Mb)

 1. Donošenje:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Materijal
  Amandman 1  Materijal
  Amandman 2 Materijal
  Amandman 3 Materijal
  Amandman 4 Materijal
  Amandman 5 Materijal
  Amandman 6 Materijal
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2023. Materijal
 5. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022. Materijal
  b) prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Materijal
 6. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023. Materijal
 9. Donošenje Odluke o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 13. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 14. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Materijal
 16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023. Materijal
 17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Materijal
 18. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2023. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2023. do 2026. Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću na donošenje Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2023.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2023.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelnici Upravnog odjela za upravu. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

Prijedlog za dopunu Dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, na način da se iza točke 20. doda nova točka 21. koja glasi:  „DONOŠENJE ODLUKE O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U ULICI DR. ĐORĐA PALA“  Materijal

X
Skip to content