Izaberite stranicu

14. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/15-01/138
URBROJ: 2109/02-04-15-03
Čakovec, 21. rujan 2015.

Na svojoj 14. sjednici održanoj 21. rujna 2015., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 2., 3., 4., 10., 11. i 12., Dnevnog reda sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o proglašenju Ljube Kuntarića Počasnim građaninom Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti usvajanje prijedlog Plana razvoja sustavna civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 15. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Preuzimanje
X
Skip to content