Izaberite stranicu

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 8. ožujak 2023. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 34 Mb)

 1. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – zona male privrede“ Čakovec Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Materijal
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2023. Materijal
 6. Prijedlog
  a) Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2022. Materijal
 7. Prijedlog:
  a) Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Materijal
  b) Prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2022. do 31.12.2022. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) sprječavanju odbacivanja otpada za 2023. Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2023. Materijal
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2022. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2022. Materijal
 12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. Materijal
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2022. Materijal
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. Materijal
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Materijal
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Materijal
 17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
 19. Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca Materijal
 20. Prijedlog Odluke o osnivanju založnog prava na pravu građenja vezano uz squash dvoranu Materijal
 21. Prijedlog Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 4. Okončani obračun za vanjske bazene Materijal
 5. Financijska izvješća predškolskih ustanova kojima Grad Čakovec nije osnivač za 2022. Materijal
 6. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2022./2023. Materijal
 7. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2022./2023. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content