Izaberite stranicu

16. sjednica Odbora za financije i proračun

23. studenoga 2011. | Odbor za financije i proračun

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/11-01/186
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Čakovec, 22. studeni 2011.

Na svojoj 16. sjednici održanoj 22. studenog 2011., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točki 1. dnevnog reda sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

 

 M I Š L J E N J E

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012 – 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

X
Skip to content