Izaberite stranicu

16. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20 i 10/20 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 16. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 9. prosinac 2020. (srijeda)

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga:
  a. Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  f. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2021. s projekcijom Proračuna za 2022. – 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga:
  a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Materijal
  e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  f. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
  g. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje Prethodne suglasnosti na:
  a. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2020. Materijal
  b. Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2021. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 15. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. (Strategija razvoja urbanog područja) Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra za kčbr. 130/1 i 130/2, k.o. Savska Ves, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u Mihovljanu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Prilog materijalu
 23. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasvjete na sjevernoj obilaznici Grada Čakovca – I. faza Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 24. Donošenje Odluke o rasporedu na rang listi kandidata za novčane potpore u akademskoj 2020/2021. Materijal
 25. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 26. Davanje Suglasnosti na Plan redovnog uređenja i održavanja groblja u 2021. Materijal
 27. Davanje Suglasnoti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2021. Materijal
 28. Upućivanje:
  a. Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2021. Materijal
  b. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c. Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. Materijal
 29. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 30. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 31. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 32. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Planovi poslovanja za 2021.:
  a. GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b. GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c. GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d. Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 2. Planovi poslovanja za 2021.
  a. Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b. Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c. Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d. Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e. Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

X
Skip to content