Izaberite stranicu

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 14. lipanj 2023. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 9 Mb)

 

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal Izvješće Mandatne komisije
 2. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu Materijal
 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Materijal
 7. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
 8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Materijal
 10. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Materijal Procjena Grafika
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 13. Prijedlog Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 15. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec Materijal
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 18. Prijedlog Stajališta o članku 11. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 3. Sporazum o prijateljstvu i suradnji Savjeta mladih gradova: Čakovec, Požega, Virovitica i Karlovac Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

X
Skip to content