Izaberite stranicu

17. sjednica Odbora za financije i proračun

12. svibnja 2016. | Odbor za financije i proračun

Na svojoj 17. sjednici održanoj 12. svibnja 2016., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 7., 8., 14., 17. a), b),19., 20., Dnevnog reda sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Suglasnosti  na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o zaduživanju jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:

  1. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za radoblje od 1.1. do 31.12.2015. i
  2. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2015.

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ u varijanti B, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-05/16-01/115
URBROJ: 2109/02-02-16-19
Čakovec, 12. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik Odbora za financije i proračun

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 17. sjednice Odbora za financije i proračun
X
Skip to content