Izaberite stranicu

17. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20 i 10/20 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 16. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 11. ožujak 2021. (četvrtak), u 12.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece na području Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2020.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću grada Čakovca
 5. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2020. na prethodnu suglasnost Materijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2020. na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2020.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2020.
 7. Upućivanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 8. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020. Materijal
 9. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Oduke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2020. – 31.12.2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 17. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvatu darovanja zemljišta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu: Materijal
  a) GUP-a Grada Čakovca, južno od ulice Globetka i Vukovarska u Čakovcu
  b) UPU Martane Istok u Čakovcu
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2021. do 2025. god., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 25. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 26. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 27. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 28. Upućivanje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje Materijal
 29. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju kandidata za imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu Gradskom vijeću grada Čakovca na donošenje Materijal
 30. Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola Grada Čakovca
 31. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. Materijal
 32. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2021. Akcija Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 33. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 34. Upućivanje:
  a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
  b) Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Predškolske ustanove na području Grada Čakovca – izvješće za 2020/2021. Materijal
 2. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2020./2021. Materijal
 3. Financijska izvješća za predškolske ustanove kojima nije osnivač Grad Čakovec na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. Materijal
 5. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2020. Materijal
 6. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2020. Materijal
 7. Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

X
Skip to content