Izaberite stranicu

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 12. svibanj 2016. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala, 28 MB)

 

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020. Materijal Izvješće eSavjetovanja
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Čakovca – SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans) Materijal SEAP plan
 7. Davanje Suglasnosti na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit Materijal
 8. Donošenje Odluke o zaduživanju Materijal
 9. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 11. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Statut Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 13. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Materijal
 14. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji Materijal
 15. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Materijal
 16. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016. Materijal
 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015., Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. Materijal
 19. Donošenje Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila Materijal
 20. Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama:
  a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
  b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
  c) Odluke o upravljanju grobljem
  d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
  e) i dopunama Odluke o zelenim površinama
  f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila
  g) Odluke o komunalnom redu
  h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  j) Odluke o držanju stoke i peradi Materijal
 23. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
 24. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2019. Materijal
 27. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
 28. Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje sportskog doma u Ivanovcu“ Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Analiza vezana uz raspravu o polaznicima iz vanjskih Općina/Gradova u predškolskih ustanovama kojima je osnivač Grad Čakovec Materijal
 4. Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2016. Materijal
 5. Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015. Materijal

 

Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 2. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
 5. Odbor za financije i proračun Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content