Izaberite stranicu

18. sjednica Odbora za financije i proračun

Obavještavam Vas da će se ­18. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 18. prosinca 2023. (ponedjeljak), u 12:30 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. Materijal
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
7. Prijedlog Odluke o korištenju sredstva za financiranje javnih potreba u sportu
Grada Čakovca za 2024. Materijal
8. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
9. Prijedlog Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
10. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024. Materijal
12. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024. Materijal
13. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog
plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
14. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog Plana rada i Financijskog plana
JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Materijal
15. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024. Materijal
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024. Materijal
17. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. Materijal
19. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024. Materijal
20. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNIK

Zoran Korpar, v.r.

Mišljenje:

Preuzimanje (DOCX)

Zapisnik:

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content