Izaberite stranicu

2. sjednica Odbora za financije i proračun

24. studenoga 2017. | Odbor za financije i proračun

Obavještavam Vas da će se ­2. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 30. studeni 2017. (četvrtak), u 08:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 3. Prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.,
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.,
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.
 5. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020.
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 7. Prijedlog:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.,
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.,
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.,
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.,
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.,
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 9. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima
 11. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
 13. Donošenje Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu
 14. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o.

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.

Na svojoj 2. sjednici održanoj  dana 30. studeni 2017., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Plana rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2109/02-02-17-07
Čakovec,  30. studeni 2017.

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik sa 2. sjednice Odbora za financije i proračun održane 30. studenog 2017., u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjednici su nazočni: 

 1. Jurica Horvat, predsjednik
 2. Miljenko Zelenbaba, član
 3. Mijo Vidić, član
 4. Nino Vurušić, član
 5. Ljerka Cividini, članica

 Sjednici su nazočni pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 3. Prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.,
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.,
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.
 5. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020.
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 7. Prijedlog:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.,
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.,
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.,
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.,
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.,
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 9. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima
 11. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
 13. Donošenje Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu
 14. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o

Ostatak zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK

 

Audio zapisnik 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
X
Skip to content