Izaberite stranicu

2. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 2. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 21.11.2017., u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice Hrvatske“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prethodne Suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 17. Upućivanje prethodne Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: Zaključak
  a) Cipelica Materijal
  b) Cvrčak Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 21. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2018. Materijal
 22. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2018. Materijal
 23. Donošenje Zaključka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2017/2018. Materijal
 24. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 25. Upućivanje prijedloga Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca
 26. Upućivanje prijedloga Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 1. stručnog kolegija gradonačelnika Izvod
 2. Planovi poslovanja za 2018.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2018.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content