Izaberite stranicu

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 15. rujan 2016. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala)

 

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Materijal
 4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Materijal
 9. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima  Materijal
 10. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama  Materijal

Prijedlog za dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 10. doda točka 11. koja glasi “Davanje Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje
 2. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
 5. Odbor za financije i proračun Mišljenje

 

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content