Izaberite stranicu

20. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21, 2/22, 6/23) sazivam 20. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 6. ožujka 2024. (srijeda) u 12:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:
DNEVNI RED

1. Upućivanje prijedloga Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
3. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2024., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
4. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
5. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe za nabavu novih vatrogasnih auto-ljestvi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
9. Upućivanje prijedloga suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
10. Upućivanje prijedloga Odluke o:
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
b) sprječavanju odbacivanja otpada za 2024. Materijal
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2024. Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
11. Upućivanje:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. Materijal
b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2023. Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca
12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
13. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
14. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
15. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Čakovca za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
16. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca za provedbu projekta na području JLS Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
17. Upućivanje prijedloga:
a) Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2024. Materijal
b) Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023. Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca
18. Upućivanje prijedlog Prethodne suglasnosti na Statut osnovnih škola: Materijal
a) I. osnovne škole Čakovec
b) II. osnovne škole Čakovec
c) III. osnovne škole Čakovec
d) Osnovne škole Ivanovec
e) Osnovne škole Kuršanec
f) Centra za odgoj i obrazovanje
g) Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
21. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene u predškolskim ustanovama kojima Grad Čakovec nije osnivač Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
22. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. Materijal
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2024. – Akcija Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
25. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
26. Upućivanje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

1. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2023. Materijal
2. Financijska izvješća predškolskih ustanova kojima Grad Čakovec nije osnivač za 2023. Materijal
3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2023./2024. Materijal
4. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2023./2024. Materijal

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec., v.r.

X
Skip to content