Izaberite stranicu

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

25. studenoga 2016. | Gradsko vijeće, Mandat 2013.-2017., Sjednice

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 1. prosinac 2016. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala)

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 7. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017. Materijal
 8. Davanje Suglasnosti na:
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.,
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017. Materijal
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017. Materijal
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017. Materijal
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne Materijal
 13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 14. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec Materijal
 15. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede Materijal
 16. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017. Materijal
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2016. – 2020. Materijal
 20. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Materijal
 22. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Materijal
 23. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal
 24. Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016. Materijal
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
 26. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan 2016.“ Materijal
 3. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2017.:
  a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec Materijal
  d)„Čakra“ d.o.o. Čakovec Materijal
 5. Planovi poslovanja za 2017.:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje
 2. Odbor za poljoprivredu i turizam Mišljenje
 3. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 4. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 5. Odbor za financije i proračun Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content