Izaberite stranicu

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. ožujka 2024. (srijeda) u 12:00 sati   

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,

Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. Materijal
3. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2024. Materijal
4. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2024. Materijal
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu vatrogasnih auto-ljestvi i dugoročno kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
a. o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
b. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2023. do 31.12.2023.
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2023. Materijal
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2023. Materijal
9. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje Materijal
10. Prijedlog Odluke o:
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
b) sprječavanju odbacivanja otpada za 2024. Materijal
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2024. Materijal
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. Materijal
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2023. Materijal
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Materijal
14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Materijal
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Materijal
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Čakovca za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda Materijal
17. Prijedlog Odluke o suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca za provedbu projekta na području JLS Grad Čakovec Materijal
18. Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023 Materijal
19. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2024. Materijal
20. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Statut osnovnih škola: Materijal
a) I. osnovne škole Čakovec
b) II. osnovne škole Čakovec
c) III. osnovne škole Čakovec
d) Osnovne škole Ivanovec
e) Osnovne škole Kuršanec
f) Centra za odgoj i obrazovanje
g) Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ Čakovec
21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene u predškolskim ustanovama kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Materijal
25. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih Materijal

 

     Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se:

  1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
  3. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2023. Materijal
  4. Financijska izvješća predškolskih ustanova kojima Grad Čakovec nije osnivač za 2023. Materijal
  5. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2023./2024. Materijal
  6. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2023./2024. Materijal

 

          Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

 

          Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content