Izaberite stranicu

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 9. ožujka 2017. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala)

 

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2016. Materijal
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za zaduženje Materijal
 4. Donošenje Odluke o suglasnosti za:
  a) provedbu ulaganja izgradnje i opremanja Sportskog doma u Ivanovcu, Materijal
  b) izgradnju i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu Materijal
 5. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2016.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 6. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2016. Materijal
 7. Usvajanje Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2016. Materijal
 8. Usvajanje izvješća o:
  a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2016. Materijal
 9.  Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Međimurskih voda d.o.o.
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01.- 31.12.2016.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 01.01. – 31.12.2016. Materijal
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2016. Materijal
 11. Donošenje Odluke o VI. Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Čakovca Materijal Izvješće eSavjetovanja
 12. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune UPU „Martane – istok“ u Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Lipika Materijal
 14. Donošenje Odluke o porezima Materijal Izvješće eSavjetovanja
 15. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Materijal Izvješće eSavjetovanja
 16. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama MaterijalIzvješće eSavjetovanja
 19. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017. Materijal Izvješće eSavjetovanja
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca Materijal Izvješće eSavjetovanja
 21. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017. Materijal Izvješće eSavjetovanja
 22. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:
  a) I. Osnovne škole Čakovec
  b) II. Osnovne škole Čakovec
  c) III. Osnovne škole Čakovec
  d) Osnovne škole Ivanovec
  e) Osnovne škole Kuršanec
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec Materijali
 23. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Sajmištu Materijal
 24. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste Materijal
 25. Donošenje Odluke o načinu vođenja Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca Materijal Izvješće eSavjetovanja
 26. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova:
  a) deratizacije na području Grada Čakovca za razdoblje od 2017. – 2021. Materijal
  b) dezinsekcije na području Grada Čakovca za razdoblje od 2017. – 2021. Materijal
 27. Rješenje o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 28. Davanje vjerodostojnog tumačenja Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Izvješće o radu GKP Čakom d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Materijal
 4. Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca u 2016.Materijal
 5. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2016/2017. Materijal
 6. Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. Materijal

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje
 2. Odbor za poljoprivredu i turizam Mišljenje
 3. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
 5. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 6. Odbor za financije i proračun Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content