Izaberite stranicu

23. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

NACRT PRIJEDLOGA

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 23. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 22. studeni 2016. (utorak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.,Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja imovinom Grada Čakovca u 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prethodne Suglasnosti na:
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.,
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017.,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Analize sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2016. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 24. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2017. Materijal
 25. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje u Upravi Grada Čakovca bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. Materijal
 26. Davanje Suglasnosti na:
  a) Plan investicijskog održavanja groblja u 2017.
  b) Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2017. Materijal
 27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Materijal
 28. Donošenje Zaključka o:
  a) rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2016/2017.
  b) zamolbama studenata Materijal
 29. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 30. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 31. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 32. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 23. Gradonačelnikovog stručnoga kolegija Materijal
 2. Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan 2016.“ Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2017.:
  a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec  Materijal
  b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec Materijal
  d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2017.:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content