Izaberite stranicu

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 12. lipnja 2024. (srijeda) u 12:00 sati   

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,

Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
c. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
d. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
e. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
g. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
4. Prijedlog Prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP Čakovec za 2024. Materijal
5. Prijedlog Prethodne Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
6. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina (starih kuća) na području mjesnih odbora Grada Čakovca za 2024. Materijal
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
     Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se:
1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća. 
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content