Izaberite stranicu

25. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

4. listopada 2012. | Odbor za statutarno-pravna pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/12-01/165
URBROJ: 2109/2-02-12-7
Čakovec, 03. listopada 2012.

Na svojoj 25. sjednici održanoj 03. listopada 2012., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o točkama 2, 3, 4 a i b Dnevnog reda sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o:
a) određivanju broju etaža koje se mogu ozakoniti
b) stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 25. sjednice Odbora

X
Skip to content