Izaberite stranicu

25. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 24. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 2. ožujak 2017., u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za zaduženje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje Izvješća o poslovanju u 2016.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 5. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2016. na prethodnu suglasnost Materijal
  b) Prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2016. Materijal
  Gradskom vijeću Grada   Čakovca na usvajanje i donošenje
 6. Upućivanje izvješća o:
  a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  c) o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2016. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju izvješća Međimurskih voda d.o.o.
  a) prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od
  01.01.- 31.12.2016.
  b) prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 01.01. – 31.12.2016 Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Donošenje Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola Grada Čakovca
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta na Sajmištu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta:
  a) I. Osnovne škole Čakovec Materijal
  b) II. Osnovne škole Čakovec Materijal
  c) III. Osnovne škole Čakovec Materijal
  d) Osnovne škole Ivanovec Materijal
  e) Osnovne škole Kuršanec Materijal
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. Materijal
 21. Donošenje Odluke o:
  a) izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova deratizacije na području Grada Čakovca za period od 2017. – 2021. Materijal
  b) izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova dezinsekcije na području Grada Čakovca za period od 2017. – 2021. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti za:
  a) provedbu ulaganja izgradnje i opremanja Sportskog doma u Ivanovcu, Materijal
  b) izgradnje i opremanja Vatrogasnog doma u Kuršancu, Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 23. Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2017. Materijal
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva Materijal
 25. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti i financiranja za 2017. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 26. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec prijatelj djece Materijal
 27. Donošenje Odluke o potvrđivanu zapovjednika DVD Krištanovec, DVD Totovec, DVD Savska Ves i DVD Žiškovec Materijal
 28. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 29. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 30. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu vođenja Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 31. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Lipika Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 32. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – istok“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 33. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 34. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 24. Gradonačelnikovog stručnoga kolegija Materijal
 2. Izvješća o radu GKP Čakom d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Materijal
 3. Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 4. Izvješće Grad Čakovec prijatelj djece Materijal
 5. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2016/2017. Materijal
 6. Financijska Izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2016. kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 7. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2016./2017. Materijal
 8. Izvješće za obrt dadilja na području Grada Čakovca za 2016. Materijal
 9. Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content