Izaberite stranicu

26. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

19. studenoga 2012. | Odbor za statutarno-pravna pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/12-01/192
URBROJ: 2109/2-02-12-05
Čakovec, 14. studeni 2012.

Na svojoj 26. sjednici održanoj 14. studenog 2012., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o prijedlogu za dopunu dnevnog reda, točki 2, 5, 6 i 8 sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 26. sjednice Odbora

X
Skip to content