Izaberite stranicu

27. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

12. prosinca 2012. | Odbor za statutarno-pravna pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/12-01/236
URBROJ: 2109/2-02-12-07
Čakovec, 12. prosinac 2012.

Na svojoj 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2012., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o točkama 2, 9, 10, 13, 14, 15 i 16 sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće:

 

M I Š LJ E NJ E

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 27. sjednice Odbora

X
Skip to content