Izaberite stranicu

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20, 10/20 – proč. tekst) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 22. ožujka 2021. (ponedjeljak) u 09:00 sati

Sjednica će se održati u dvorani Centra za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec.
Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [96MB] )

 1. Donošenje Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece na području Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 4. Izvješće o poslovanju za 2020.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 5. Usvajanje i donošenje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2020. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2020.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2020.
 7. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2020. Materijal
 8. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020. Materijal
 9. Donošenje Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
 10. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
 11. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020. Materijal
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2020. – 31.12.2020. Materijal
 13. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. Materijal
 14. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020. Materijal
 15. Donošenje Odluke o izradi UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok Materijal
 16. Donošenje Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu Materijal
 17. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta Materijal
 18. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu:
  a) GUP-a Grada Čakovca, južno od ulice Globetka i Vukovarske u Čakovcu Materijal
  b) UPU Martane Istok u Čakovcu Materijal
 19. Donošenje Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca Materijal
 20. Donošenje Statuta Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Materijal
 23. Donošenje Oduke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca Materijal
 24. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 25. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2021. do 2025. Materijal
 26. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Materijal
 27. Donošenje Odluke o financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2021. Materijal
 28. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021. Materijal
 29. Donošenje Odluke o predlaganju kandidata za imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu Materijal
 30. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2020./2021 Materijal
 3. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2020. Materijal

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content