Izaberite stranicu

29. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/13-01/68
URBROJ: 2109/2-02-13-05
Čakovec, 20. ožujak 2013.

Na svojoj 29. sjednici održanoj 20. ožujka 2013., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o točkama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 14 sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

 

M I Š LJ E NJ E

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. Kako Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH, kojim bi se naselje Štefanec priključilo Gradu Čakovcu, nije objavljen u NN, predlaže se sazivanje još jedne sjednice Gradskog vijeća, po stupanju na snagu navedenog Zakona, na kojoj će se izmijeniti Statut.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Oduke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Oduke o koeficijentima za obračun plaće službenika, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Oduke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Oduke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja izdaje pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Odbor za statutarno-pravna pitanja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

Zapisnik 29. sjednice Odbora

X
Skip to content