Izaberite stranicu

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

21. studenoga 2017. | Gradsko vijeće, Mandat 2017.-2021., Sjednice

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 1. prosinca 2017. (petak) u 09.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [58MB])

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 7. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. Materijal
 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018. Materijal
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu Materijal
 12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. Materijal
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Materijal
 14. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. Materijal
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Odluke o imenovanju ulica Materijal
 17. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
 18. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica Materijal
  b) Cvrčak Materijal
 19. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje:
  a) Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. Materijal
 22. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o. Materijal
 23. Donošenje Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu Materijal

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2018.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2018.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za poljoprivredu i turizam Mišljenje
 2. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 4. Odbor za financije i proračun Mišljenje
 5. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content