Izaberite stranicu

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

25. siječnja 2018. | Gradsko vijeće, Mandat 2017.-2021., Sjednice

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 1. veljače 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [19MB])

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023.  
 3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca 
 4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 
 5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 9. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu 
 10. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan Športska“ 
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2017. 
 12. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca 
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća 
 14. Usvajanje izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. 
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. 
  c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2017. 
 15. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
  a) održavanje javne rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014. – 2018. 
  b) opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period 2014. – 2018. 
 16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca 
 17. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. 
 18. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018. 

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Odgovori na vijećnička pitanja 
 3. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2017. 
 4. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2017/2018. 

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti
 2. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
 3. Odbor za financije i proračun 
 4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content