Izaberite stranicu

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 26. travnja 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [30 MB])

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. 
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli razultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017. 
 3. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica 
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak 
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec 
  d) Centra za kulturu Čakovec 
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 4. Davanje i donošenje:
  a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017. 
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. 
 5. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak 
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017. 
 7. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. 
 8. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka:
  a) GP Stanorad d.o.o. 
  b) Čakra d.o.o. 
 9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” 
 10. Donošenje Odluke o projektu zona Brezje u Mihovljanu 
 11. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjene i dopune UPU “Martane – Istok “u Čakovcu 
 12. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca 
 13. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec 
 14. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata 
 15. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića “Maslačak” u Čakovcu 
 16. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca 
 17. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta 
 18. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Štefanec
  b) ovlaštenju gradonačelnika 
 19. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017. 
 20. Donošenje Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za područje Grada Čakovca 
 21. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2018. 
 22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Odgovori na vijećnička pitanja 

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti
 2. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
 3. Odbor za financije i proračun 

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content