Izaberite stranicu

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 12. srpnja 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [67 MB])

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. 
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. 
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. 
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. 
 4. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca  
 5. Donošenje Odluke o:
  a) suglasnosti za provedbu ulaganja “Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu” 
  b) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi”  
  c) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” 
 6. Donošenje Odluke o otvaranju odgojno obrazovne skupine: 
  a) u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu
  b) u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
  a) Dječji vrtić Cipelica 
  b) Dječji vrtić Cvrčak 
 9. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. 
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. 
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine “NK Jadran” Štefanec Gradu Čakovcu 
 13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi 
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018. 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Odgovori na vijećnička pitanja 
 3. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2017.
  a) GKP Čakom d.o.o. 
  b) GP Ekom d.o.o.  
  c) GP Stanorad d.o.o. 
  d) Čakra d.o.o. 


Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti
 2. Odbor za  Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 3. Odbor za financije i proračun 
 4. Odbor za poljoprivredu i turizam 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content