Izaberite stranicu

6. sjednica Odbora za financije i proračun

15. svibnja 2014. | Odbor za financije i proračun

Na svojoj 06. sjednici održanoj 15. svibnja 2014., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 2., 3., 4., 13. i 14. dnevnog reda sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prodaji dijela poslovnih udjela GKP-a Čakom-a, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i Odluke o povjeravanju nabave GKP-u Čakom d.o.o., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o povjeravanju nabave za mobilno reciklažno dvorište GKP-u Čakom d.o.o., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o gradnji sportske školske dvorane Osnovne škole u Ivanovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prodaji dijela Društvenog doma Novo Selo Rok, jednoglasno upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

KLASA: 021-05/14-01/87
URBROJ: 2109/02-01-14-10
Čakovec, 15. svibanj 2014.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik 6. sjednice Odbora za financije i proračun Preuzimanje

X
Skip to content