Izaberite stranicu

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. prosinca 2018. (četvrtak) u 09.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. 
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. 
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. 
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. 
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. 
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.  
 5. Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. 
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. 
 7. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru
 8. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. 
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. 
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. 
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. 
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.  
 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. 
 11. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019.
 12. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu 
 13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Blok 1” Čakovec 
 14. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.: 
  a) javne tržnice na malo
  b) uslugu parkiranja
  c) uslugu ukopa
 15. Donošenje Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja 
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad 
 17. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
 18. Donošenje Odluke o: 
  a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  b) određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 
 21. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi 
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi 
 23. Davanje Suglasnosti na: 
  a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015”
  b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec između Međimurskih voda i Grada Čakovca
 24. Davanje Prethodne suglasnosti na: 
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019.
 25. Donošenje: 
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019.
 26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca 
 27. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 
 28. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Odgovori na vijećnička pitanja 
 3. Planovi poslovanja za 2019.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec 
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec 
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec
  d) Čakra d.o.o. Čakovec
 4. Planovi poslovanja za 2019.
  a) Dječji vrtić Cipelica
  b) Dječji vrtić Cvrčak
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
  d) Centar za kulturu Čakovec
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec
 5. Izvješće o promjeni iznosa stipendija 

Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti 
 2. Odbor za statutarno – pravna pitanja  
 3. Odbor za financije i proraču
 4. Savjeta za zaštitu potrošača  

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content