Izaberite stranicu

Dnevni red 6. sjednice gradskog vijeća

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za  6. ožujak 2014. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

1.    Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013. (materijal)
2.    Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. (materijal)
3.    Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec, (materijal)
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, (materijal)
c)    Centra za kulturu Čakovec, (materijal)
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, (materijal)
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, (materijal)
4.    Donošenje Odluke o preoblikovanju NK Međimurje u sportsko dioničko društvo sa ili bez sudjelovanja Grada Čakovca (materijal)
5.    Donošenje:
a)    Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca (materijal)
b)    Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ (materijal)
6.    Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade (materijal)
7.    Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika  (materijal)
8.    Usvajanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. (materijal)
9.    Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. (materijal)
10.  Donošenje Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora, na području Grada Čakovca za razdoblje 2014-2018, za:
a)    redovito održavanje nerazvrstanih cesta, (materijal)
b)    opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu, (materijal)
c)    održavanje javne rasvjete (materijal)
11.    Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2013. (materijal)
12.    Donošenje Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec  (materijal)
13.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013. (materijal)
14.    Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec (materijal)
15.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec (materijal)
16.    Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec (materijal)
17.    Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. (materijal)
18.    Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014. (materijal)
19.    Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013. (materijal)
20.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima (materijal)
21.    Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u (materijal)
22.    Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok (materijal)
23.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  (materijal)

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA UZ MATERIJALE SE DOSTAVLJA:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal)
2. Odgovori na vijećnička pitanja (materijal)
3. Izvješće CIVINET Mreža Slovenija – Hrvatska (materijal)
4. Pregled podataka za ustanove (godišnji obračun za 2013.) – veza točka 3. Dnevnog reda (materijal)
5. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca (materijal)
6. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2013/2014. (materijal)
7. Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2013. kojima Grad Čakovec nije osnivač (materijal)
8. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2013. (materijal)
Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice. Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.“

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat v.r.

X
Skip to content