Izaberite stranicu

Dokumenti

Službeni dokumenti za preuzimanje, podijeljeni po odjelima Gradske uprave Grada Čakovca.

 

Gradonačelnica

 1. Sprječavanje sukoba interesa Pregled
 2. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa Pregled
 3. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu Izvješće Tablica

Služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća

 1. Planovi i registri Javne nabave Poveznica
 2. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija Pravilnik(.pdf)
 3. Banner “Financirano proračunskim sredstvima Grada Čakovca” Preuzimanje
 4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi Preuzimanje
 5. Procedura javne nabave i stvaranja ugovornih obveza Preuzimanje
 6. Statut Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22, 6/23)
 7. Poslovnik o radu gradskog Vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 2/21 3/21, 6/23)
 8. Poslovnik o radu kolegija Gradonačelnika Grada Čakovca Preuzimanje
 9. Etički kodeks Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 10. Etičko povjerenstvo Uprave Grada Čakovca Dokument I Dokument II
 11. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika (Sl. gl. Grada Čakovca 7/22) Obrazac za prijavu
 12. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (Sl. gl. Grada Čakovca 4/22, 1/23)
 13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova Preuzimanje
 14. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika (Sl. gl. Grada Čakovca pročišćeni tekst, 2/13, 4/13, 4/18, 5/18)
 15. Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 3/23)
 16. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Čakovca za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca Izjava
 17. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024. Odluka
 18. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024. Odluka

Upravni odjel za EU integracije, gospodarstvo i digitalizaciju

 1. Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu Odluka Strategija Akcijski plan
 2. Izjava o digitalnoj pristupačnosti Izjava
 3. Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Preuzimanje
 4. Investicijski vodič za ulagače Stranica

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

 1. Zaključak o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Zaključak Izvješće
 2. Prostorni planovi Grada Čakovca Pregled
 3. Akcijski plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP)  Preuzimanje
 4. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Grada Čakovca Preuzimanje
 5. Odluka o izradi VII. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Preuzimanje
 6. Odluku o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/23)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje Materijal
 8. Obrasci za podnošenje zahtjeva i potrebna dokumentacija dostupni su: Poveznica Materijal

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Analiza
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024. Plan
 3. Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024. Plan
 4. Odluka i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024. Odluka Plan
 5. Odluka o uređenju i održavanju naselja (pročišćeni tekst) (Sl. gl. Grada Čakovca 6/18)
 6. Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023. Materijal Plan
 7. Raspored dežurstva komunalnih redara Raspored
 8. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca na razdoblje 2017. – 2022. g. Preuzimanje Odluke
 9. Cjenik dimnjačarskih usluga Preuzimanje cjenika Izmjene cjenika
 10. Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik 4/18 Službeni glasnik 5/18 Službeni glasnik 3/22 Službeni glasnik 8/22
 11. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Službeni glasnik 5/18 Službeni glasnik 8/22
 12. Odluka o komunalnom doprinosu Službeni glasnik 4/18 Službeni glasnik 5/18  Službeni glasnik 2/19 Službeni glasnik 6/22 Službeni glasnik 8/22
 13. Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Čakovca za 2022. godinu Izvješće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Odluka o demografskim mjerama Grada Čakovca Službeni glasnik 6/19 Službeni glasnik 2/22
 2. Odluka o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi objavljena u Službeni glasnik 9/22.
 3. Odluku o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Službeni glasnik 4/19
 4. Gradski program djelovanja za mlade Preuzimanje
 5. Banner “Financirano proračunskim sretstvima Grada Čakovca” Preuzimanje

Upravni odjel za financiranje

 1. Odluka i Proračun Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. Odluka Proračun Plan.pdf Plan.xlsx
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Odluka
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xlsx) Obrazloženje (.docx)
 4. Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023.I. izmjene.pdf I. izmjene.xlsx II. Izmjena.pdf II. Izmjena.xlsx III. izmjena
 5. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka I. Odluka II. Odluka III.
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka Izvještaj (.pdf) Izvještaj (.xls)
 7. Financijski izvještaji Grada Čakovca za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. Izvještaj (.XLS)
 8. Bilješke uz financijske izvještaje Grada Čakovca za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. Bilješke (.DOCX)
 9. Ovjerena referentna stranica – financijski izvještaji Grada Čakovca za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. Izvještaj (.PDF)
 10. Proračun u malom za 2023.Proračun u malom (.PDF)
 11. Proračun Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Proračun (.pdf) Proračun (.xls) Odluka (.pdf) Obrazloženje (.doc)
 12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 13. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. Rebalans (.pdf) Rebalans (.xls) Odluka(.pdf) Obrazloženje (.doc)
 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.Odluka Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xls)Obrazloženje (.doc)
 16. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. Rebalans (.pdf) Rebalans (.xls) Odluka(.pdf) Obrazloženje (.doc)
 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Odluka Izvještaj (.pdf) Izvještaj (.xls) Izvršenje Plana razvojnih programa (.xls) Obrazloženje (.doc) Službeni glasnik 3/22
 18. Konsolidirani financijski izvještaj za 2021. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 19. Godišnji financijski izvještaji za 2021. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 20. Proračun u malom za 2022.Proračun u malom (.PDF)
 21. Proračun Grada Čakovca za 2022. s projekcijom za 2023. – 2024. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS)
 22. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka (.PDF)
 23. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2021. Izmjene i dopune (.PDF) Izmjene i dopune (.XLS) Plan razvojnih programa(.XLS)
 24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.ODLUKA Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xls)Izvršenje plana razvojnih programa(.xls)
 25. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka Izvršenje
 26. Konsolidirani financijski izvještaj za 2020. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 27. Godišnji financijski izvještaji 2020. Izvještaj
 28. Proračun u malom za 2021.Proračun u malom (.PDF)
 29. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 30. Proračun Grada Čakovca za 2021. s projekcijom za 2022. – 2023. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS) Plan razvojnih programa (.XLS)
 31. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2020.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx) Izmjene i dopune Plan razvojnih programa (.XLS)
 32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. Izvršenje (.PDF) Izvršenje (.xlsx)
 33. Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Izvršenje(.PDF) Izvršenje(.xls)  Izvješenje Plana razvojnih programa(.xls)
 34. Procedura o blagajničkom poslovanju Dokument(.PDF)
 35. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka
 36. Proračun Grada Čakovca za 2020. s projekcijom za 2021. – 2022. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.xlsx)
 37. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Odluka
 38. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
 39. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx)
 40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.xls)
 41. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx)
 42. Proračun u malom za 2019.Proračun u malom (.PDF)
 43. Proračun Grada Čakovca za 2019. s projekcijom za 2020. – 2021. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.xlsx)
 44. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xlsx)
 45. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF)
 46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 47. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF)
 48. Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom za 2019. – 2020. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS)
 49. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 50. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Odluka (.PDF) Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 51. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.06.2017. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 52. Proračun u malom za 2017. Pregled
 53. Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom za 2018. – 2019. Odluka(.PDF) Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 54. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 55. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 56. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 57. Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom za 2017. – 2018.  Preuzimanje
 58. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje
 59. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje
 60. Proračun u malom za 2015. Preuzimanje
 61. Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 2017.  Preuzimanje

Služba za unutarnju reviziju

 1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Čakovcu Preuzimanje
 2. Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Čakovcu Preuzimanje
 3. Povelja o unutarnjoj reviziji Preuzimanje
 4. Izvješće o obavljenoj internoj reviziji Centra za kulturu Čakovec nalazi se na sljedećoj poveznici: Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja CZK Čakovec  Preuzimanje

Zaštita osobnih podataka

 1. Centar za privatnost zaštite osobnih podataka Otvori

Planovi rada

 1. Upravni odjel za EU integraciju gospodarstvo i digitalizaciju Plan 2024.
 2. Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Plan 2024. Plan 2023. Plan 2022.
 3. Služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Plan 2024. Plan 2023. Plan 2022.
 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti  Plan 2024. Plan 2023.
 5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama Plan 2024. Plan 2023.
 6. Služba za unutarnju reviziju Plan 2023.
 7. Upravni odjel za financiranje Plan 2024. Plan 2023.
 8. Upravnog odjela za upravu Plan 2023. Plan 2022.

Planovi rada do 2021.

 1. Upravnog odjela za upravu Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021.
 2. Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 3. Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 4. Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 5. Upravnog odjela za financiranje Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 6. Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Plan 2019.  Plan 2020.
X
Skip to content