Izaberite stranicu

Gradska uprava

Grad Čakovec
Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
MB: 2581221
OIB: 44427688822
Žiro-račun: 2407000-1806000006 (OTP banka d.d. Hrvatska)
IBAN: HR1524070001806000006
cakovec@cakovec.hr
Radno vrijeme: 7:00-15:00

Čakovec je gospodarsko središte Međimurske županije koja je 2002. godine imala 1.700 aktivnih trgovačkih društava. Malih poduzetnika bilo je 1617 (95,1%), srednjih 58 (3,4%) a velikih 25 (1,5%). Od toga broja njih čak 1.654 je privatnih (najvećim dijelom privatni od osnivanja, tek manji dio privatiziran u pretvorbi i privatizaciji), a ostali dio u državnom, zadružnom ili mješovitom vlasništvu. Gotovo polovina od aktivnih međimurskih poduzetnika ima sjedište u Čakovcu, a 65 posto svih zaposlenih u Županiji radi na području Grada, što pokazuje njegovu vodeću ulogu u gospodarstvu Međimurske županije.

Gradska uprava sastoji se od 7 upravna odjela:

Služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća obavlja:

 • poslove javne nabave, poslove koji se odnose na utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, poslove vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrade plana nabave, poslove jednostavne nabave;
 • administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, poslove izrade i dostave materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, poslove izrade zapisnika, snimanja sjednica, izdavanja akata Gradskog vijeća, savjetodavne pravne poslove za ustanove čiji je osnivač Grad Čakovec, postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama, posebno vezano uz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Pročelnik je glavni i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Služba obavlja stručne poslove za potrebe Savjeta mladih Grada Čakovca, mjesne samouprave, vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, vodi brigu o potrebama romske zajednice, brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada Čakovca iz djelokruga Službe. Obavlja administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Službe za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.

Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju obavlja:

 • poslove vezane uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU, aplicira na projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca. Provodi projekte;
 • poslove vezane uz provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) putem prognoziranja i praćenja, pripreme i provođenja postupaka dodjele bespovratnih sredstava, poslove na uspostavi i planiranju urbanog područja Čakovec, komunikacije s ostalim jedinicama lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Čakovec, poslove uspostavljanja organizacijske strukture za obavljanje funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) u sklopu Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine u provedbi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Urbano područje Čakovec. Sudjeluje u izradi Strategije razvoja urbanog područja i provedbi aktivnosti, sudjeluje u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga i obavljanju ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja aktivnosti. Sudjeluje u radu Odbora za praćenje; izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje i aktivnostima zatvaranja, te ostale poslove povezane s implementacijom ITU mehanizma;
 • poslove razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalizacije u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Čakovca, poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja informacijskih sustava i informatičke infrastrukture, uspostavljanje sustava e-Uprave, planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti, uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, uspostavljanje i održavanje registara i baza temeljnih podataka Grada. Surađuje s drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Vodi brigu o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, što podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme, brine o održavanju informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehnološkoj infrastrukturi Internet i intranet portala, održavanju i unaprjeđivanju informacijskih sustava, planiranju i raspodjeli potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranju sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanju sigurnosti i zaštiti podataka;
 • poslove vezane uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca u skladu s nadležnostima Grada, potiče poduzetništvo, surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, poslove vezane uz štete od elementarnih nepogoda, poslove vezane uz Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca. Potiče i osigurava uvjete za razvitak gospodarskih djelatnosti i poljoprivrede, putem komunikacije sa poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, s ciljem uvažavanja njihovih prijedloga;
 • poslove uredskog poslovanja i arhive, vođenja urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta upravnih i neupravnih postupaka, prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju.

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja:

 • poslove vezane uz izradu i donošenje prostornih planova i dokumenata praćenja stanja u prostoru, usmjeravanje prostornog razvoja Grada i unapređenje stanja u prostoru, daje inicijative za izrade ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata. Obavlja poslove zaštite okoliša, izrađuje i provodi program zaštite okoliša;
 • poslove izdavanja akata o gradnji, provodi legalizacije, vodi upravne postupke i rješava lokacijske dozvole. Donosi rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Rješava dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine. Rješava građevinske i uporabne dozvole. Donosi rješenja o izvedenom stanju. Izdaje potvrde parcelacijskih elaborata i potvrde plana posebnih dijelova zgrade, izdaje lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu zemljišta te postupa po prijavama početka građenja i uklanjanja. Vodi registar izdanih akata o dozvoli gradnje i izvedenom stanju te pomoćne knjige izdanih akata. Unosi podatke o riješenim predmetima po zahtjevima za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u službenu evidenciju;
 • pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama. Priprema prijedloge općih akata te usklađuje prijedloge općih akata sa izmjenama zakonske regulative, po potrebi sudjeluje u radu drugih upravnih tijela u pravnim pitanjima. Pokreće i zastupa Grad Čakovec u pravnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima. Postupa po pojedinačnim zahtjevima građana u imovinsko pravnim predmetima, uređivanju međuvlasničkih odnosa, odštetnih zahtjeva i sl. Izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i drugu potrebnu dokumentaciju vezanu uz pravne poslove, po potrebi i drugih upravnih tijela Grada Čakovca;
 • poslove vođenja upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika u vezi izdavanja akata iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje (sustav e-dozvole);
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša.

Upravni odjel za financiranje obavlja:

 • računovodstvene poslove, poslove platnog prometa, poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Vrši obračun plaća, naknada za rad u predstavničkom tijelu i drugih oblika drugog dohotka. Izrađuje financijska i druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, u koordinaciji s drugim upravnim tijelima Grada Čakovca prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te obavlja nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada te prati njihovu naplatu. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke;
 • obavlja poslove ispomoći i koordinacije gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca, vodi propisane poslovne knjige i evidencije, izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama, poslove godišnjeg popisa. Priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju, izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada, preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada;
 • poslove vezane za radno-pravne odnose službenika i osoba na javnim radovima. Izrađuje akte u vezi ostvarivanja prava i obveza dužnosnika;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za financiranje.

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja:

poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, djecu i mlade, predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, socijalnu zaštitu i zdravstvo, poslove vezane uz financiranje proračunskih korisnika, naknada za novorođenčad, poslove sufinanciranja rada vrtića, privatnih vrtića i dadilja, stipendija. Priprema i provodi javne pozive za udruge i jednokratne financijske potpore. Vodi brigu o financiranju Zajednice sportskih udruga, Gradske zajednice kulture, Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Čakovca. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna iz domene Upravnog odjela. Obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa koji reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj zaštiti te predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Obavlja poslove vezano uz prijave na projekte iz djelokruga društvenih djelatnosti. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna;

 • poslove vezane uz međunarodnu suradnju, skrbi o suradnji Grada Čakovca sa Europskom unijom i svijetom. Održava kontakte s gradovima prijateljima. Organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca;
 • organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti, obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama obavlja:

 • poslove organizacije održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, poslove komunalnog, poljoprivrednog i prometnog redarstva, izgradnje grada i upravljanja nekretninama, poslove gradnje i održavanja objekata, poslove vezane uz komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu, uz nadzor i kontrolu komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Upravni odjel bavi se osnivanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, naručivanjem geodetskih elaborata. Obavlja poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju. Podnosi optužni prijedlog sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donosi odluke i provodi postupke sukladno Prekršajnom zakonu. Obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Vodi projekte iz domene komunalne prevencije. Obavlja poslove vezane uz upravljanje nekretninama, uključujući i stambeni fond te poslove vezane uz ugostiteljstvo;
 • poslove iz domene sigurnosti – zaštite i spašavanja, civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i dr.
 • poslove vezane uz izgradnju i rekonstrukciju građevina u vlasništvu Grada Čakovca. Sudjeluje u poslovima izgradnje i rekonstrukcije građevina kojima su investitori trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Provodi strateški koncept energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje u projektima. Sudjeluje u provedbi projekata EU u dijelu izrade koncepta i provedbe projekata vezanih uz gradnju i rekonstrukciju građevina. Izrađuje programe, izvješća, investicijske programe, projektne programe, prijave za natječaje za navedene projekte i investicije. Provodi postupke praćenja i okončanja investicija;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama.

Služba za unutarnju reviziju:

 • provodi revizije u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima je definirano poslovanje unutarnje revizije u RH, procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području u Gradu i institucijama iz nadležnosti Grada (ustanove i trgovačka društva), provodi reviziju ustanova Grada Čakovca i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca na zahtjev gradonačelnika, pruža savjetodavne usluge čelnicima u svrhu poboljšanja poslovanja. Izrađuje strateške, godišnje i planove pojedinačne unutarnje revizije, obavlja posebne revizije po nalogu gradonačelnika, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada, prati provedbu danih preporuka, izrađuje godišnja izvješća o radu, izrađuje dokumentaciju na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice pri Ministarstvu financija, izrađuje Mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola temeljeno na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka u skladu s propisima o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga odgovornim tijelima i nadležnim institucijama.
X
Skip to content