Izaberite stranicu

Gradska uprava

Grad Čakovec
Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
MB: 2581221
OIB: 44427688822
Žiro-račun: 2407000-1806000006 (OTP banka d.d. Hrvatska)
IBAN: HR1524070001806000006
cakovec@cakovec.hr
Radno vrijeme: 7:00-15:00

Čakovec je gospodarsko središte Međimurske županije koja je 2002. godine imala 1.700 aktivnih trgovačkih društava. Malih poduzetnika bilo je 1617 (95,1%), srednjih 58 (3,4%) a velikih 25 (1,5%). Od toga broja njih čak 1.654 je privatnih (najvećim dijelom privatni od osnivanja, tek manji dio privatiziran u pretvorbi i privatizaciji), a ostali dio u državnom, zadružnom ili mješovitom vlasništvu. Gotovo polovina od aktivnih međimurskih poduzetnika ima sjedište u Čakovcu, a 65 posto svih zaposlenih u Županiji radi na području Grada, što pokazuje njegovu vodeću ulogu u gospodarstvu Međimurske županije.

Gradska uprava sastoji se od 7 upravna odjela:

1. SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Služba za poslove gradonačelnika obavlja poslove javne nabave, poslove koji se odnose na utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva  kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela. Vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrađuje plan nabave. Obavlja sve poslove jednostavne nabave. Organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezane uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću. Obavlja administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo te surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Radi na štetama od elementarnih nepogoda. Obavlja poslove vezane uz Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca.

Odsjek za gospodarstvo, europske programe i projekte obavlja poslove vezane uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane  od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte. Obavlja poslove vezane uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca. Potiče poduzetništvo te surađuje s gospodarskih subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Radi na štetama od elementarnih nepogoda. Pruža stručnu pomoć poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane uz provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u skladu s nadležnostima Grada. Vodi brigu o potrebama romske zajednice.

Odsjek za odnose s javnošću obavlja poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacija manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada Čakovca.

2. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća, osigurava vođenje zapisnika, snimanje sjednica i izdavanje akata Gradskog vijeća. Obavlja poslove u vezi dodjele javnih priznanja za Dan Grada Čakovca. Postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zaprima i rješava zahtjeve o pravu na pristup informacijama. Dostavlja Izvješća Povjereniku za informiranje. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje. U Upravnom odjelu imenovana je osoba za nepravilnosti koja podatke o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti upisuje u obrazac i o tome obavještava gradonačelnika. Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca. Obavlja stručne poslove za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnike nacionalnih manjina. Izrađuje izvješća za potrebe ministarstava i državnih tijela. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće inicijative i daje prijedloge. Obavlja poslove vezane za radno-pravne odnose službenika. Izrađuje Rješenja vezana uz radne odnose službenika (rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, rješenja o prestanku službe, rješenja o korištenju godišnjeg odmora, rješenja o imenovanju, rješenja o premještaju, rješenja o ocjenjivanju…). Izrađuje akte u svezi ostvarivanja prava i obveza dužnosnika. Obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi poslove stručnog usavršavanja i javnih radova. Upravni odjel obavlja poslove vođenja pisarnice, vođenja arhive te druge opće poslove. Obavlja poslove koji se odnose na unutarnje ustrojstvo Gradske uprave. Upravni odjel obavlja poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Obavlja poslove vezane uz rad Savjeta mladih (raspisivanje javnog poziva i provođenje izbora, briga za javnost rada, sazivanje sjednica, dostave materijala). Obavlja stručne poslove vezane uz mjesne odbore i gradske kotareve. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Upravni odjel za upravu, obavlja administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama (prodaja, kupnja, darovanje, zakup, najam, korištenje, postupci javnih natječaja vezanih uz nekretnine). Priprema prijedloge općih akata te usklađuje prijedloge općih akata sa izmjenama zakonske regulative. Pokreće i zastupa Grad Čakovec u pravnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima (postupcima uređivanja vlasništva nekretnina, ovršnim postupcima, parnicama i drugim postupcima). Po potrebi sudjeluje u radu drugih upravnih tijela u pravnim pitanjima. Postupa po pojedinačnim zahtjevima građana u imovinsko pravnim predmetima, uređivanju međuvlasničkih odnosa, odštetnih zahtjeva i sl. Izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i drugu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslove Odsjeka te po potrebi drugih upravnih tijela Grada Čakovca.

Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružaju elektroničke komunikacijske usluge. Elektroničke komunikacijske usluge podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme. Poslovi uključuju planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava, uspostavljanje sustava e-Uprave,  održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, tehnološke infrastrukture internet i intranet portala, planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti, uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava, planiranje i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, uspostavljanje i održavanje registara temeljnih podataka Grada. Suradnja s drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Obavlja poslove vođenja pisarnice i arhive. Vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik u vezi izdavanja akata iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje (sustav e-dozvole).

3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova. U Upravnom odjelu izdaju se akti o gradnji i provode legalizacije.

Odsjek za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša radi na izradi i donošenju dokumenata praćenja stanja u prostoru. Radi na usmjeravanju prostornog razvoja Grada i unapređenju stanja u prostoru. Daje inicijative za izrade ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata. Obavlja poslove zaštite okoliša. Izrađuje i provodi program zaštite okoliša.

Odsjek za izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke i rješava lokacijske dozvole. Donosi rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Rješava dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine. Rješava građevinske dozvole. Rješava  uporabne dozvole. Donosi rješenja o izvedenom stanju. Izdaje  potvrde parcelacijskih elaborata i potvrde plana posebnih dijelova zgrade. Izdaje lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu zemljišta te postupa po prijavama početka građenja i uklanjanja. Vodi registar izdanih akata o dozvoli gradnje i izvedenom stanju te pomoćne knjige izdanih akata. Unosi podatke o riješenim predmetima po zahtjevima  za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u službenu evidenciju.

4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Upravni odjel za financiranje obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa te poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Upravni odjel vrši obračun plaća, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i drugih oblika drugog dohotka. Izrađuje financijska i druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, Upravni odjel u koordinaciji s drugim upravnim tijelima Grada Čakovca prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te obavlja nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Prati njihovu naplatu. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke. Obavlja poslove ispomoći i koordinacije gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca.

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa i poslove obračuna plaća službenika uprave Grada, javnih radova, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i ostalih oblika drugog dohotka koji se isplaćuju iz proračuna Grada. Vodi propisane poslovne knjige i evidencije. Izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, polugodišnja financijska izvješća za humanitarnu zakladu Grada te godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama. Kontaktira i razmjenjuje podatke s proračunskim korisnicima (ustanovama) Grada, društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada i predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva. Obavlja poslove ispomoći i koordinacije gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. Obavlja poslove godišnjeg popisa. Priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju i izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada te preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, djecu i mlade, predškolski odgoj i školstvo, vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, socijalnu zaštitu i zdravstvo. Obavlja poslove vezane uz financiranje proračunskih korisnika, poslove naknade za novorođenče, poslove sufinanciranja rada vrtića, privatnih vrtića i dadilja, stipendija. Upućuje javne pozive za udruge i jednokratne financijske potpore. Vodi brigu o financiranju Zajednice sportskih udruga, Gradske zajednice kulture, Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Čakovca. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna iz domene Upravnog odjela. Obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa koji reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Radi na međunarodnoj suradnji. Skrbi o suradnji Grada Čakovca sa Europskom unijom i svijetom. Održava kontakte s gradovima prijateljima. Organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovanjem, kulturom, tehničkom kulturom, sportom, socijalnom zaštitom, zdravstvom, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama, djecom i mladima. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj zaštiti te predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna.

6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama obavlja poslove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, poslove komunalnog i prometnog redarstva, izgradnje grada i upravljanja nekretninama, poslove gradnje i održavanja objekata, poslove vezane uz komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Obavlja poslove nadzora i kontrole komunalnog doprinosa te nadzora i kontrole komunalne naknade. Upravni odjel bavi se osnivanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, naručivanjem geodetskih elaborata. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju. Podnosi optužni prijedlog sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donosi odluke i provodi postupke sukladno prekršajnom zakonu. Obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Vodi projekte iz domene komunalne prevencije. Obavlja poslove vezane uz upravljanje nekretninama, uključujući i stambeni fond.

Odsjek za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije gradnje komunalne infrastrukture te održavanja komunalne infrastrukture kao i druge poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za komunalno i prometno redarstvo obavlja poslove komunalnog redarstva, nadzora i kontrole prometa u mirovanju, provođenja postupaka i donošenja odluka sukladno prekršajnom zakonu, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i dr.)

Odsjek za izgradnju grada i upravljanje nekretninama obavlja poslove vezane uz izgradnju i rekonstrukciju građevina u vlasništvu Grada Čakovca. Sudjeluje u poslovima izgradnje i rekonstrukcije građevina kojima su investitori trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Provodi strateški koncept energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje u projektima. Sudjeluje u provedbi projekata EU u dijelu izrade koncepta i provedbe projekata vezanih uz gradnju i rekonstrukciju građevina. Izrađuje programe, izvješća, investicijske programe, projektne programe, prijave za natječaje za navedene projekte i investicije. Provodi postupke praćenja i okončanja investicija.

7. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Služba za unutarnju reviziju provodi revizije u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima je definirano poslovanje unutarnje revizije u RH, procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom  području u Gradu i institucijama iz nadležnosti Grada (ustanove i trgovačka društva), provodi reviziju ustanova Grada Čakovca i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca na zahtjev gradonačelnika, pruža savjetodavne usluge čelnicima u svrhu poboljšanja poslovanja. Izrađuje strateške, godišnje i planove pojedinačne unutarnje revizije, obavlja posebne revizije po nalogu gradonačelnika, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada, prati provedbu danih preporuka, izrađuje godišnja izvješća o radu, izrađuje dokumentaciju na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice pri Ministarstvu financija, izrađuje Mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola temeljeno na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka u skladu s propisima o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga odgovornim tijelima i nadležnim institucijama.

X
Skip to content