Izaberite stranicu

Gradski kotari

Gradski kotari osnivaju se na užem gradskom području (područje naselja Čakovec).

Na području grada Čakovca postoje tri kotara:

1. Gradski kotar Čakovec – Istok (stranica)
Na području istočno od Svetojelenske ceste do HPT-a, uz Dom Hrvatske vojske, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih i nadvožnjakom do željezničke pruge te sjeverno od željezničke pruge.

2. Gradski kotar Čakovec – Jug (stranica)
Na području južno od željezničke pruge, od Kalničke ulice na istok, tako da Kalnička ulica ne ulazi u područje ovog gradskog kotara.

3. Gradski kotar Čakovec – Zapad (stranica)
Na području zapadno od Kalničke ulice, s time da Kalnička ulica ulazi u područje ovog gradskog kotara, preko nadvožnjaka, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih, uz Knjižnicu “Nikola Zrinski” do HP-a, uključujući Svetojelensku cestu od Bolnice prema Šenkovcu .

Gradski kotar ima Vijeće gradskog kotara i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava javnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja gradskog kotara koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vijeće ima ukupno 9 članova koji se biraju na vrijeme od četiri godine.

Vijeće gradskog kotara :

  1. donosi Pravila Gradskog kotara
  2. donosi Financijski plan
  3. saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja gradskog kotara uz suglasnost gradonačelnika
  4. podnosi izvješće o svom radu Gradonačelniku najmanje jedanput godišnje
  5. brine o potrebama građana u djelokrugu odgoja i skrbi o djeci i mladeži, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, stanovanja, komunalnog uređenja, zaštite prirodnog okoliša i drugim potrebama od svakodnevnog značaja za građane
  6. donosi Poslovnik o svom radu
  7. može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s poslovnikom
  8. obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća.

Vijeće gradskog kotara za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

X
Skip to content