Izaberite stranicu

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Čakovca i tijelo Grada Čakovca izabrano na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom, koje donosi opće akte i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada Čakovca te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Gradsko vijeće ima 19 vijećnika.
Mandat članova Gradskog vijeća traje 4 godine.

Gradsko vijeće u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi:

 • Statut Grada Čakovca,
 • Poslovnik o svom radu,
 • Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
 • Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna za iduću proračunsku godinu te projekciju za sljedeće dvije proračunske godine,
 • Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca,
 • Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja i njegovoj raspodjeli,
 • Odluku o privremenom financiranju,
 • Odluku o višegodišnjem zaduživanju, davanju jamstva i suglasnosti,
 • Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Čakovca čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
 • Odluku o promjeni granice Grada Čakovca,
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Čakovca,
 • Donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • Uređuje mjesnu samoupravu sukladno ovom Statutu,
 • Osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Čakovec te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima (o prestanku ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u skladu sa zakonom),
 • Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, sukladno općim aktima i  zakonom,
 • Raspisuje lokalni referendum za područje Grada Čakovca,
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • Bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća (predsjednike stalnih radnih tijela bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, a za članove radnih tijela mogu se uz vijećnike birati i druge stručne osobe), te imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom,
 • Odlučuje o pokroviteljstvu,
 • Donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • Donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga te pojedinačne akte, koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Vaša pitanja, prijedloge, pohvale, kritike možete uputiti na info@cakovec.hr, te na taj način možete ugovoriti sastanak sa predsjednikom gradskog Vijeća Grada Čakovca.

Popis udjela članova Gradskog vijeća Grada Čakovca u vlasništvu poslovnog subjekta

X
Skip to content