Izaberite stranicu

Izvješće o javnoj raspravi VI. izmjene i dopune GUP-a

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), održavanje javne rasprave o prijedlogu VI. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA, objavljeno je u listu «MEĐIMURJE» od 13. veljače 2017. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana započeo je 20. veljače 2017. god., 8 dana nakon objave javne rasprave, i trajao 8 dana, zaključno do 28. veljače 2017. god.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog plana održano je 22. veljače 2017. god. s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje Grada Čakovca na kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana.

Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana određen je datum 28. veljače 2017. god.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2017. god.

Na javnu raspravu su putem posebne pisane obavijesti pozvana sljedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, I. Gundulića 2, Varaždin;
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb;
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava međimurska, J. Gotovca 7, Čakovec;
 4. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Trnava”, I. Mažuranića 2, Čakovec;
 5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za građenje i rekonstrukciju, Odjel za projektiranje i upravni postupak, Vončinina 3, Zagreb,
 7. Međimurska županija, UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, Čakovec,
 8. HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o., d.p. ELEKTRA Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec;
 9. d.o.o. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, Čakovec;
 10. d.o.o. Međimurje plin, Obrtnička 4, Čakovec;

te predsjednici Vijeća Gradskih kotareva:

 1. Miljenko Zorko (predsjednik Vijeća gradskog kotara Jug), Travnik 3, 40000 Čakovec,
 2. Ivan Zrna (predsjednik Vijeća gradskog kotara Istok), S. Kolara 78, Čakovec,
 3. Štefanija Damjanović (predsjednica Vijeća gradskog kotara Zapad), J. Slogara 8)

U ostavljenom roku za davanje mišljenja o prihvaćanju svojih zahtjeva, ista su dostavila slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, mišljenje broj: 511-21-04/5-54/3/2-17 od 15. 2. 2017.
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, prethodno mišljenje klase: 612-07/16-57/298, urbroj: 517-07-2-2-17-4 od 17. 02. 2017.
 3. Hrvatske ceste, Zagreb, Poslovna jedinica Varaždin, mišljenje klase: 350-02/16-01/149, urbroj: 345-921-607-17-6 od 23.02.2017.
 4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), mišljenje klase: 350-05/16-01/360, urbroj: 376-10-17-4 od 20. 2. 2017.
 5. Međimurske vode d.o.o. Čakovec, mišljenje broj: SUP-GIS-223-2017

Od ostalih pozvanih sudionika zaprimljeni su primjedbe/prijedlozi koje su uputili:

 1. Tedo Vrbanec, I.G.Kovačića 26, Čakovec,
 2. Arno Magdalenić i Željko Azenić, Čakovec
 3. Stanari Ul. V. Nazora od k.br. 26 do 32
 4. Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

Prijedloga, primjedbi / sugestija, zaprimljenih nakon za to predviđenog roka, nije bilo.

KLASA: 350-01/16-05/9
UR.BROJ: 2109/2-05-01-17-11
Čakovec, 2. ožujak 2017. godine

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content