Izaberite stranicu

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš građevine za intenzivan uzgoj svinja

26. listopada 2017. | Javna rasprava

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/17-02/35, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-13 od 10. listopada 2017. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš građevine za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1 900 mjesta za tovljenike, Grad Čakovec, Međimurska županija

I. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 10. listopada 2017. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš građevine za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1900 mjesta za tovljenike, Grad Čakovec, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata: OPG Kristijan Sabol, Preloge 15a, Ivanovec, ovlaštenika: Hrvatski centar za čistiju proizvodnju, Heinzelova 47, Zagreb.

II. Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 02.11.2017. godine do 01.12.2017. godine.

III. Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Grada Čakovca (www.cakovec.hr).

IV. Javno izlaganje održat će se 08.11.2017. godine u 12.00 sati u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenik koji će neposredno davati odgovore i raspravljaju o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI. Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu i oglasnim pločama Međimurske županije i Grada Čakovca, te na mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Grada Čakovca.

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ [Preuzimanje 45MB]

KLASA: 351-03/17-03/33
URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-02
Čakovec, 24.10.2017.

X
Skip to content